บริการ

บริการ

Thai Identity Card

Thai Identity Card

18 ก.ย. 2562

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

***การเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น***

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการต่อบัตรประจำตัวประชาชนไทย

1. หลักเกณฑ์ 

 • (1) สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถต่อบัตรประจำตัวประชาชนให้เฉพาะคนไทยที่มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น 
 • (2) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ก่อนแล้ว โดยจะบริการให้ในกรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เช่น ชื่อ/ นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • (3) กรณีที่ไม่สามารถมายื่นขอต่อบัตรประชาชนไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (จะต้องขอทำบัตรประชาชนไทยฉบับใหม่ที่ประเทศไทยเท่านั้น)
  • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีบัตร และต้องการมีบัตรครั้งแรก
  • ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  • ผู้ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยราชการไทยใดๆ มาแสดง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องสอดคล้องกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรฯ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอยู่ล่าสุดเป็นรุ่นเก่า (ก่อน พ.ศ. 2531) และไม่มีการต่ออายุบัตรฯ หลังจากที่มีการเปลี่ยนการผลิตบัตรฯ เป็นระบบคอมพิวเตอร์

2. เอกสารประกอบ

 • (1) บัตรประชาชนไทยใบเดิม
  • ในกรณีสูญหาย ให้นำหนังสือเดินทางไทยหรือใบชับขี่ไทยมาแสดงแทน หากไม่มีให้นำสำเนาทะเบียนบ้านไทยและสูติบัตรไทยมาแทน 
 • (2) หลักฐานบัตรประจำตัวสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ หรือหนังสือเดินทางเนเธอร์แลนด์

3. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเว้นกรณีบัตรประชาชนไทยใบเดิมสูญหายจะมีค่าปรับ 5 ยูโร

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • สามารถยื่นคำร้องขอต่อบัตรประจำตัวประชาชนได้ ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในวันราชการ โดยนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า <<คลิก
 • เมื่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านแล้ว จะดำเนินการผลิตบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดจะสามารถรอรับได้ในวันเดียวกัน 

***การเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น***

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • โทร. 0703450766
 • อีเมล consular@thaiembassy.nl
 • Facebook: Royal Thai Embassy The Hague (ทาง inbox)