Military Service Postponement

Military Service Postponement

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 10,475 view

การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ชายไทยซึ่งศึกษาอยู่ในเนเธอร์แลนด์ที่มีอายุครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยมายื่นเรื่องขอหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาในเนเธอร์แลนด์ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ สัสดีอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในประเทศไทย (การไปยื่นขอผ่อนผันกับสัสดีอำเภอสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นแทนได้)

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา

1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) (ถ้ามี)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาหนังสือเดินทาง

5. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

  • ต้องระบุ ชั้นปีที่กำลังศึกษา คณะ สาขาวิชาที่เรียน วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อใด
  • ต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้อมลงชื่อของผู้แปล

ค่าธรรมเนียม (ชำระด้วยวิธีการ PINNEN ไม่รับเงินสด)

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร สำหรับการรับรองลายมือชื่อของผู้แปลเอกสาร

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ยื่นคำร้อง ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันราชการ โดยโทรศัพท์นัดหมายวันและเวลาที่จะมายื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องและตรวจสอบเอกสารแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการในการดำเนินการ และจะโทรศัพท์นัดหมายให้ท่านมารับหนังสือรับรองฯ หากประสงค์ให้จัดส่งหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้อง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน