สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์) Office of Higher Education, Science, Research and Innovation

Boulevard du Souverain 412, 1150 Brussels, Belgium
Tel: 32 (02) 675 0797 Fax: 32 (02) 662 0858
E-mail:  info@thaiscience.eu 
Website: www.thaiscience.eu
Webpage: www.facebook.com/OSTC.ThaiscienceBrussels

Dr. Manop Sittidech
ดร. มาณพ สิทธิเดช

Minister Counsellor (Higher Education, Science, Research and Innovation)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์)