บริการ

บริการ

Birth Registration

Birth Registration

18 ก.ย. 2562

การแจ้งเกิด

บิดาและ/หรือมารดาที่มีสัญชาติไทยสามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดให้กับบุตรเพื่อมีสัญชาติไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยบุตรจะต้องเกิดในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

หลักฐานประกอบการยื่นขอสูติบัตรไทย

1. สูติบัตรเนเธอร์แลนด์ฉบับภาษาอังกฤษ (สามารถขอได้จาก Gemeente) โดยต้องนำไปผ่านการรับรอง (legalisation) จากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Ministerie van Buitenlandse Zaken) ด้วย

2. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (นำต้นฉบับมาแสดงด้วย)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย (นำต้นฉบับมาแสดงด้วย)

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย

5. ทะเบียนสมรส (หากมี)

  • ในกรณีที่เป็นทะเบียนสมรสเนเธอร์แลนด์ ควรเป็นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งสามารถขอได้จาก Gemeente และต้องผ่านการรับรอง (legalisation) จากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Ministerie van Buitenlandse Zaken) เรียบร้อยแล้ว
  • หากเป็นฉบับภาษาดัตช์จะต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยล่ามสาบานตนในประเทศเนเธอร์แลนด์ และต้องผ่านการรับรอง (legalisation) จากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Ministerie van Buitenlandse Zaken) เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

หมายเหตุ - กรณีมีสูติบัตรไทยของบุตรคนก่อนหน้า ขอให้นำมาแสดงด้วย โดยจะเป็นต้นฉบับหรือสำเนาก็ได้

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

บุตรและผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันราชการ โดยโทรศัพท์ติดต่อทำนัดหมายวันและเวลาที่จะมายื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ

เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าครบถ้วน จะดำเนินการออกสูติบัตรและนัดหมายให้ท่านมารับสูติบัตร หากประสงค์ให้จัดส่งสูติบัตรทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้อง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน