บริการ

บริการ

Thai Identity Card

Thai Identity Card

18 ก.ย. 2562

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการต่อบัตรประจำตัวประชาชน

1. หลักเกณฑ์ 

  • (1) สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถต่อบัตรประจำตัวประชาชนให้เฉพาะคนไทยที่มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น 
  • (2) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ก่อนแล้ว โดยจะบริการให้ในกรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เช่น ชื่อ/ นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • (3) กรณีที่ไม่สามารถมายื่นขอต่อบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  เป็นผู้ที่ไม่เคยมีบัตร และต้องการมีบัตรครั้งแรก ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ผู้ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยราชการไทยใดๆ มาแสดง หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องสอดคล้องกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรุ่นเก่า (ก่อน พ.ศ. 2531) และไม่มีการต่ออายุบัตรฯ หลังจากที่มีการเปลี่ยนการผลิตบัตรฯ เป็นระบบคอมพิวเตอร์จะยังคงต้องยื่นคำขอการจัดทำบัตรฯ ในประเทศไทย

2. เอกสารประกอบ

  • (1) บัตรประชาชนไทยใบเดิม
    • ในกรณีสูญหาย ให้นำหนังสือเดินทางไทยหรือใบชับขี่ไทยมาแสดงแทน หากไม่มีให้นำสำเนาทะเบียนบ้านไทยและสูติบัตรไทยมาแทน 
  • (2) หลักฐานบัตรประจำตัวสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ หรือหนังสือเดินทางเนเธอร์แลนด์

3. ค่าธรรมเนียม (เงินสด)

ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเว้นกรณีบัตรประชาชนไทยใบเดิมสูญหายจะมีค่าปรับ 5 ยูโร

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

  • สามารถยื่นคำร้องขอต่อบัตรประจำตัวประชาชนได้ ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในวันราชการ โดยโทรศัพท์ติดต่อนัดหมายวันและเวลาที่จะมายื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ
  • เมื่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านแล้ว จะดำเนินการผลิตบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดจะสามารถรอรับได้ในวันเดียวกัน