Legalisation

Legalisation

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ค. 2566

| 38,249 view

งานรับรองเอกสารและนิติกรณ์ (เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม ฯลฯ)

***การเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกประเภท ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น***

การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตราเพื่อรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนา รับรองการแปลเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน

การรับรองนิติกรณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการรับรองในขั้นตอนของ diplomatic legalisation ซึ่งเป็นขั้นตอนของการรับรองรายมือชื่อ ดวงตรา หรือตราประทับ ทั้งนี้ ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 กำหนดให้ทำการรับรองลายมือชื่อเพียงอย่างเดียว ไม่มีการรับรองดวงตรา หรือตราประทับ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเพียงทำการรับรองลายมือชื่อเท่านั้น จะไม่ทำการรับรองดวงตราหรือตราประทับ และไม่รับรองเนื้อหาของเอกสาร

การรับรองนิติกรณ์เอกสารแบ่งเป็น 3 ประเภท

1.  การรับรองลายมือชื่อ

1.1 การขอรับรองลายมือชื่อ (สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ยกเว้น หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการทำหนังสือเดินทางไทยของบุตร) เพื่อ

 • ทำหนังสือมอบอำนาจทั่วไป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • ทำหนังสือมอบอำนาจที่ดิน (แบบ ทด.21) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • ทำหนังสือให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางและหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับการทำหนังสือเดินทางไทยของบุตร) กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 5 ที่นี่ <<คลิก 
 • ทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (สำหรับขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • ทำเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับจากหน่วยงานในประเทศไทย เช่น จากธนาคารสำหรับการกู้ยืม จดจำนอง เป็นต้น ซึ่งท่านจะต้องขอรับแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดจากหน่วยงานนั้น ๆ  

-- ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ที่ท่านต้องการทำ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยชัดเจน โดยยังไม่ต้องลงลายมือชื่อ และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ซึ่งท่านจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น

-- ให้นำสำเนา (ถ่ายเอกสาร) บัตรประชาชนไทย หรือ สำเนา (ถ่ายเอกสาร) หนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ฉบับ และเอกสารประกอบอื่น ๆ หากมี มาในวันเวลาที่นัดหมายด้วย

 

ทำนัดหมายออนไลน์

 

1.2 การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (นัดหมายออนไลน์ <<คลิก) 

 

2.  การรับรองคำแปล

2.1 เอกสารภาษาดัตช์ที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย

 • (1) โดยปกติจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะต้องผนึกเอกสารต้นฉบับ (หรือสำเนาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้ออกเอกสาร) และคำแปลไว้เป็นเอกสารชุดเดียวกัน ทั้งนี้ ในการรับรองคำแปลจะต้องรับรองเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้ออกเอกสารไปพร้อมกัน
 • (2) นำไปผ่านการรับรองโดยหน่วยงานของเนเธอร์แลนด์ตามลำดับ ดังนี้
  • ศาล (ซึ่งล่ามผู้แปลได้ทำการสาบานตน) จะรับรองลายมือชื่อของล่าม
  • กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์จะรับรองลายมือชื่อของศาล (เอกสารคำแปล) และรับรองลายมือชื่อของหน่วยงานผู้ออกเอกสาร (เอกสารต้นฉบับ/สำเนา)
 • (3) นำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์อีกทอดหนึ่ง (นัดหมายออนไลน์ <<คลิก)
 • (4) เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วให้นำเอกสารดังกล่าวไปทำการรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกชั้นหนึ่งที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ดูรายละเอียด)

2.2 เอกสารภาษาไทยที่จะนำมาใช้ในเนเธอร์แลนด์

 • (1) โดยปกติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยล่าม
 • (2) นำไปผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (ดูรายละเอียด)
 • (3) นำไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 

 

3.  การรับรองสำเนาเอกสาร

โดยหลักการแล้ว การรับรองสำเนาเอกสารควรเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสาร และทำการรับรองมาจากประเทศประเทศไทย แต่ในบางครั้งทางการดัตช์จะร้องขอให้มีการรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ปริญญาบัตร ใบรับรองผลการศึกษา เป็นต้น โดยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้สำเนาเอกสารนั้น กอปรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหน่วยงานในเนเธอร์แลนด์เพียงแห่งเดียวที่จะช่วยเหลือได้ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอาจพิจารณารับรองสำเนาเอกสารราชการไทยดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือแห่งความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสาร 

(กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0703450766)

 

4. ค่าธรรมเนียม (ชำระด้วยวิธีการ PINNEN ไม่รับเงินสด)

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับ 

***การเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกประเภท ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น*** 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • โทร. 0703450766
 • อีเมล [email protected]
 • Facebook: Royal Thai Embassy The Hague (ทาง inbox)