วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,854 view

 

·         สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์) Office of Agricultural Affairs (Brussels)
876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium 
Tel. (32-2) 660.60.69, Fax. (32-2) 672.64.37
Email.  [email protected]

Mr. Pornthep Sritanatorn, Ph.D
ดร.พรเทพ ศรีธนาธร

Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัตรราชทูต (ฝ่ายการเกษตร)

   Mr. Puripun Sophastienphong 
นายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงศ์

Assistant Agricultural Attache
รองผู้ช่วยทูต ฝ่ายการเกษตร

Ms. Manassanan Chotejirabhirom
นางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์

Assistant Agricultural Attache
เลขานุการโท (ฝ่ายการเกษตร)