การจองคิวออนไลน์สำหรับบริการทำหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย หรืองานนิติกรณ์

การจองคิวออนไลน์สำหรับบริการทำหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย หรืองานนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ธ.ค. 2566

| 44,301 view

การจองคิวออนไลน์สำหรับบริการทำหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย หรือขอรับรองเอกสารและนิติกรณ์

1 คิว ต่อ 1 คน เท่านั้น

1. ท่านต้องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการรับบริการและดำเนินการให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันที่นัดหมาย

 • การทำหนังสือเดินทางไทย

กรุณาดูข้อมูลที่ https://hague.thaiembassy.org/th/page/42927-thai-passport

 • การทำบัตรประชาชนไทย

กรุณาดูข้อมูลที่ https://hague.thaiembassy.org/th/page/62228-thai-identity-card

 • การขอรับรองเอกสารและนิติกรณ์ 
  • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
  • หนังสือมอบอำนาจที่ดิน
  • หนังสือให้ความยินยอม (สำหรับการทำหนังสือเดินทางไทยของบุตร) 
  • หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (สำหรับขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย) 
  • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับจากหน่วยงานในประเทศไทย เช่น จากธนาคารสำหรับการกู้ยืม จดจำนอง เป็นต้น ซึ่งท่านจะต้องขอรับแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดจากหน่วยงานนั้น

กรุณาดูข้อมูลที่ https://hague.thaiembassy.org/th/page/42928-legalization

 • การแจ้งเกิด

กรุณาดูข้อมูลที่ https://hague.thaiembassy.org/th/publicservice/42926-birth-registration

 • การแจ้งตาย

กรุณาดูข้อมูลที่ https://hague.thaiembassy.org/th/publicservice/death-registration

2. ในกรณีที่ท่าน

 • ไม่เดินทางมาตามวันเวลาที่ได้ทำนัดหมายไว้ หรือ
 • เดินทางมาตามที่ได้ทำนัดหมาย แต่เอกสารไม่ครบถ้วน

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการท่านได้ และท่านจะต้องนัดหมายใหม่ในภายหลัง เพื่อไม่ให้รบกวนการให้บริการผู้อื่น

3. ท่านที่ได้ศึกษาข้อมูลและได้รับทราบข้อมูลข้างต้นแล้ว สามารถจองคิวออนไลน์ได้ที่

 

จองคิวออนไลน์

 

*** ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการด้านกงสุล ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว

ที่อยู่ Unit D213 - D214 Haagsche Hof, Parkstraat 83, 2514 JG, The Hague ***

 

หมายเหตุ - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการภาครัฐ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจำเป็นต้องปรับเวลาการให้บริการเพื่อลดความแออัด เช่น ไม่ให้บริการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ในช่วงที่ให้บริการแก่คนไทย ทำให้เวลาการให้บริการประเภทต่าง ๆ ต้องลดลงจากปกติ ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านทำนัดหมายเข้ารับบริการตามความจำเป็นเท่านั้น เพื่อให้พี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่มีความจำเป็นสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง