Renunciation of Thai Citizenship

Renunciation of Thai Citizenship

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ย. 2565

| 4,095 view
ผู้ประสงค์ยื่นคำขอสละสัญชาติไทย
ผู้ยื่นคำขอต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และโปรดจัดเตรียมเอกสารดังนี้
 
1. หนังสือรับรองการได้รับสัญชาติดัตช์ โดยต้องแปลเป็นภาษาไทย (แปลโดยล่ามไทยที่สาบานตนในประเทศเนเธอร์แลนด์) 
2. ให้นำหนังสือรับรองการได้รับสัญชาติดัตช์ที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ไปรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
3. สำเนาสูติบัตรไทย หรือสำเนาหนังสือรับรองการเกิด
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย
6. สำเนาหนังสือเดินทางไทย
7. สำเนาหนังสือเดินทางเนเธอร์แลนด์
8. สำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3) หรือสำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ถ้ามี
9. รูปถ่ายของตนเองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)
10. รูปถ่ายของบิดาขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ) กรณีบิดาเสียชีวิตแล้วให้แสดงสำเนามรณบัตร หรือถ้าไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามาก่อนได้รับสัญชาติดัตช์ ให้แสดงสำเนาหนังสืออำนาจในการปกครองบุตรของมารดา
11. รูปถ่ายของมารดาขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ) กรณีมารดาเสียชีวิตแล้วให้แสดงสำเนามรณบัตร หรือถ้าไม่ได้อยู่ในความปกครองของมารดามาก่อนได้รับสัญชาติดัตช์ ให้แสดงสำเนาหนังสืออำนาจในการปกครองบุตรของบิดา
12. ผู้ขอถ้าเป็นเพศชาย ต้องแสดงสำเนาใบสำคัญทหาร (สด. 9)
 
เมื่อจัดเตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 070-3450766 เพื่อดำเนินการนัดวันยื่นเอกสารสละสัญชาติไทย
 
* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และรัฐบาลไทย มิได้มีความประสงค์และบังคับให้บุคคลสัญชาติไทยต้องทำการสละสัญชาติไทยแต่อย่างใด แต่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ที่ระบุให้บุุคคลที่ขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์แล้วต้องทำการสละสัญชาติเดิม ดังนั้น หากมีการตรวจพบการละเมิดดังกล่าว รัฐบาลเนเธอร์แลนด์อาจระงับกระบวนการการขอสัญชาติหรือแม้แต่ถอดถอนสัญชาติเนเธอร์แลนด์จากบุคคลผู้นั้นได้