สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (The Hague)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
(The Hague)

ที่ตั้ง

Haagsche Hof, Parkstraat 83, 2514 JG, The Hague. (อาคารที่ทำการชั่วคราว - Temporary Office)

วันที่ทำการ

09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 (Monday to Friday (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น - by appointment only)

เวลาทำการของวีซ่า

ยื่นคำร้องทาง online เท่านั้น

เบอร์ติดต่อ

(3170) 345-0766

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายอสิ ม้ามณี
(MR. ASI MAMANEE)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางสาวชนม์วิพัฒน์ จ่างตระกูล
(MISS CHONVIPAT CHANGTRAKUL)

Counsellor
(Counsellor)

- นายจุฑาเกียรติ มันตภาณีวัฒน์
(MR JUTHAKEART MONTAPANEEWAT)

- นางสาวกฤษฎิ์ธิดา สุจิรา
(MISS GRITTIDA SUJIRA)

- นายพสุวัตร ยาทิพย์
(MR. PASUWAT YATHIP)

First Secretary
(First Secretary)

-

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวธันยา แกล้ววิกรณ์
(MISS THANYA KLAEWWIKORN)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Commercial Affairs

เบอร์ติดต่อ

Tel. (3170) 701 4613

อีเมล

E- mail : [email protected] Website : www.ditp.go.th

ตำแหน่ง

Minister-Counsellor (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี
(MS. CHANUNDA SORAPUKDEE)