Death Registration

Death Registration

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ค. 2566

| 10,790 view

การแจ้งตาย

***การเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกประเภท ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น***

 

หากมีคนไทยเสียชีวิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยเร็ว เพื่อออกใบมรณบัตรไทย

หลักฐานประกอบการยื่นขอมรณบัตรไทย (ต้นฉบับพร้อมสำเนา ชุด)

1. มรณบัตรเนเธอร์แลนด์ฉบับภาษาอังกฤษ (สามารถขอได้จาก Gemeente) โดยต้องนำไปผ่านการรับรอง (legalisation) จากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Ministerie van Buitenlandse Zaken) เรียบร้อยแล้ว

2. หนังสือระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้รักษาก่อนตายฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาดัตช์

3. หนังสือรับรองจากสถานที่จัดการศพฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาดัตช์

4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีเลข 13 หลัก หรือ หนังสือเดินทางไทยของผู้ตาย

5. สำเนา (ถ่ายเอกสาร) ทะเบียนบ้านไทยของผู้ตาย (ถ้ามี)

6. เอกสารแสดงตนของผู้แจ้งการตาย เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ยื่นคำร้อง ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันราชการ โดยทำนัดหมายทางออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ

เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าครบถ้วน จะดำเนินการออกมรณบัตรให้โดยเร็ว และจะโทรศัพท์นัดหมายให้มารับมรณบัตร 

หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งมรณบัตรทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้อง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเอง และเตรียมซองสำหรับส่งกลับมาเอง โดยจ่าหน้าซอง (ชื่อ และ ที่อยู่) ถึงตนเอง และต้องติดแสตมป์มูลค่าอย่างน้อย 9.20 ยูโร ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย และท่านจะต้องรับผิดชอบติดตามเอกสารกับ Post NL ด้วยตนเอง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่ง tracking number ให้กับคุณหากเกิดปัญหาไม่ได้รับเอกสาร

 

ทำนัดหมายออนไลน์

 

ข้อแนะนำ

เมื่อท่านได้รับมรณบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ควรรีบส่งมรณบัตรไปให้ญาติของผู้ตายที่ประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อใช้ติดต่อกับอำเภอหรือเขตท้องที่ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ ทั้งนี้ อำเภอหรือเขตท้องที่จะได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลของผู้ตายต่อไป

 

***การเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น***

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  • โทร. 0703450766
  • อีเมล [email protected]
  • Facebook: Royal Thai Embassy The Hague (ทาง inbox)