Legalization

Legalization

18 ก.ย. 2562

งานรับรองนิติกรณ์และสัญชาติ

การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตราเพื่อรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนา รับรองการแปลเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน

การรับรองนิติกรณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการรับรองในขั้นตอนของ diplomatic legalisation ซึ่งเป็นขั้นตอนของการรับรองรายมือชื่อ ดวงตรา หรือตราประทับ ทั้งนี้ ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 กำหนดให้ทำการรับรองลายมือชื่อเพียงอย่างเดียว ไม่มีการรับรองดวงตรา หรือตราประทับ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเพียงทำการรับรองลายมือชื่อเท่านั้น จะไม่ทำการรับรองดวงตราหรือตราประทับ

การรับรองนิติกรณ์เอกสารแบ่งเป็น 3 ประเภท

1.  การรับรองลายมือชื่อ

- การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์

- การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์

- การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม (นำต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด พร้อมด้วย สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ

2.  การรับรองคำแปล

- เอกสารภาษาดัตช์ที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย

1. โดยปกติจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะต้องผนึกเอกสารต้นฉบับ (หรือสำเนาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้ออกเอกสาร) และคำแปลไว้เป็นเอกสารชุดเดียวกัน ทั้งนี้ ในการรับรองคำแปลจะต้องรับรองเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้ออกเอกสารไปพร้อมกัน

2.  นำไปผ่านการรับรองโดยหน่วยงานของเนเธอร์แลนด์ตามลำดับ ดังนี้

2.1 ศาล (ซึ่งล่ามผู้แปลได้ทำการสาบานตน) จะรับรองลายมือชื่อของล่าม

2.2  กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์จะรับรองลายมือชื่อของศาล (เอกสารคำแปล) และรับรองลายมือชื่อของหน่วยงานผู้ออกเอกสาร (เอกสารต้นฉบับ/สำเนา)

3.  นำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์อีกทอดหนึ่ง 

4.  เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วให้นำเอกสารดังกล่าวไปทำการรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกชั้นหนึ่งที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

- เอกสารภาษาไทยที่จะนำมาใช้ในเนเธอร์แลนด์

1.  โดยปกติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยล่าม

2.  นำไปผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ +662 575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054 E-mail : consular04@mfa.go.th)

3.  นำไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย หรือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

3.  การรับรองสำเนาเอกสาร

โดยหลักการแล้ว การรับรองสำเนาเอกสารควรเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสาร และทำการรับรองมาจากประเทศประเทศไทย แต่ในบางครั้งทางการดัตช์จะร้องขอให้มีการรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ปริญญาบัตร ใบรับรองผลการศึกษา เป็นต้น โดยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้สำเนาเอกสารนั้น กอปรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหน่วยงานในเนเธอร์แลนด์เพียงแห่งเดียวที่จะช่วยเหลือได้ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอาจพิจารณารับรองสำเนาเอกสารราชการไทยดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือแห่งความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ท่านสามารถนำเอกสารที่ต้องการรับรองนิติกรณ์ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด มาขอรับรองนิติกรณ์ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันราชการ โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ทางโทร. 0703450766 ต่อ 220 หรืออีเมล consular@thaiembassy.nl เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ

ยกเว้นท่านที่ต้องการขอรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถจองคิวทางออนไลน์ได้ที่นี่ <<คลิก

เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าครบถ้วน จะดำเนินการรับรองนิติกรณ์ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการในการดำเนินการ และจะโทรศัพท์นัดหมายให้ท่านมารับเอกสาร หากประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้อง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน