Thai Passport

Thai Passport

18 ก.ย. 2562

หนังสือเดินทางไทย

กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 โดยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

 

การขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

บุคคลบรรลุนิติภาวะ (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนกันได้ตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือสำเนา

3. สำเนาทะเบียนบ้านในประเทศไทย (ถ้ามี)

บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและวิธีการ ดังนี้

1. สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตรที่ทางราชการรับรองสําหรับผู้อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนกันได้ ตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับผู้มีอายุอยู่ในเกณฑ์ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน (หากเด็กเกิดในเนเธอร์แลนด์และยังไม่มีสูติบัตรไทย โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งการเกิดและขอสูติบัตรไทยก่อน)

2. หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้านในประเทศไทย (ถ้ามี)

4. ให้บิดาและมารดา หรือผู้มีอํานาจปกครองมาแสดงตนพร้อมผู้ร้องขอ เพื่อร่วมลงนามในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายสําหรับผู้จะเดินทางไปต่างประเทศในแบบคําร้อง

5. บิดามารดา หรือผู้มีอํานาจปกครองตามข้อ 4 ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และหลักฐานแสดงความเกี่ยวพันและการมีอํานาจปกครองผู้ร้องต่อเจ้าพนักงาน

6. กรณีผู้มีอํานาจปกครองคือบิดาและมารดา ให้บิดาและมารดามาแสดงตนพร้อมกัน ถ้าบิดาและมารดามาแสดงตนพร้อมกันไม่ได้ ให้ผู้ที่ไม่มาทําเป็นหนังสือแสดงความยินยอมตามเงื่อนไขและแบบวิธีที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยกำหนด

7. กรณีบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่ กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่อำเภอ/เขต หรือหากอยู่ในประเทศอื่น ให้ไปติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลในประเทศที่บิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองพำนักอยู่

8. หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่า(ใบสำคัญการหย่า) และการสมรส(ใบสำคัญการสมรส) ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

9. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา  มรณบัตร (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต) เป็นต้น

10. กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

11. บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนาม แทนบิดามารดาบุญธรรมได้ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม

 

ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการดำเนินการ

สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางได้ ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในวันราชการ โดยโทรศัพท์ติดต่อนัดหมายวันและเวลาที่จะมายื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ

ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร

เมื่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บันทึกข้อมูลของท่านแล้ว จะดำเนินการส่งข้อมูลของท่านไปที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เพื่อผลิตเล่ม จากนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะส่งหนังสือเดินทางของท่านกลับมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อท่านให้มารับเล่มต่อไป รวมระยะเวลานับจากวันที่บันทึกคำร้องจนถึงวันรับเล่มประมาณ 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอให้สถานเอกอัครราชทูตจัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ได้ โดยแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 

หมายเหตุ

Ø กรณีผู้ขอหนังสือเดินทางมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย แล้วถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง จะไม่สามารถขอหนังสือเดินทางได้ จนกว่าผู้ขอหนังสือเดินทางจะไปดำเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

Ø ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ - สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

Ø หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

 

การบันทึกแก้ไขหนังสือเดินทาง (Endorsement)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลบุคคลได้ เนื่องจากตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) การเขียนข้อมูลในไมโครชิพทำได้เพียงครั้งเดียวและไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี ผู้ร้องสามารถบันทึกแก้ไขในเล่มหนังสือเดินทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บในไมโครชิพได้ 2 กรณี ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น

2. การบันทึกรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม เนื่องจากเล่มเดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานแทนการผนวกเล่ม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการบันทึกแก้ไขหนังสือเดินทางในประเทศไทย รายการละ 5 ยูโร

 

หนังสือเดินทางสูญหาย

ต้องไปแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตำรวจ และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น สำเนาหนังสือเดินทางสูญหาย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั้งนี้ กรุณาโทรนัดหมายวันเวลาที่จะเดินทางมาล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ

ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of Identity) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเฉพาะ โดยผู้ร้องต้องเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 3 ใบ สำหรับใช้ประกอบการออกเอกสารเดินทางดังกล่าว

 

การขอหนังสือเดินทางให้กับบุตรที่อยู่ประเทศไทย

กรณีที่บิดาและ/หรือมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยเพื่อดำเนินการขอหนังสือเดินทางให้กับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้อง เพื่อจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน และทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย (นำต้นฉบับมาแสดงด้วย)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย (นำต้นฉบับมาแสดงด้วย)

3. ทะเบียนสมรส (ของไทยหรือเนเธอร์แลนด์แล้วแต่กรณี) หรือทะเบียนหย่า หรือหนังสือปกครองบุตร (ป.ค. 14)

4. สูติบัตรไทย

5. หากชื่อนามสกุลบิดา-มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดง

6. ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการดำเนินการ

สามารถยื่นคำร้องได้ ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในวันราชการ โดยโทรศัพท์นัดหมายวันและเวลาที่จะมายื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

เมื่อท่านได้รับเอกสารแล้ว ขอให้ส่งให้ญาติที่ประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบในการขอหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศต่อไป