บริการ

บริการ

Death Registration

Death Registration

18 ก.ย. 2562

การแจ้งตาย

หากมีคนไทยเสียชีวิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยเร็ว เพื่อขอให้ออกใบมรณบัตร

หลักฐานประกอบการยื่นขอมรณบัตรไทย (ต้นฉบับพร้อมสำเนา ชุด)

1. มรณบัตรเนเธอร์แลนด์ฉบับภาษาอังกฤษ (สามารถขอได้จาก Gemeente) โดยต้องนำไปผ่านการรับรอง (legalisation) จากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Ministerie van Buitenlandse Zaken) เรียบร้อยแล้ว

2. หนังสือระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้รักษาก่อนตายฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาดัตช์

3. หนังสือรับรองจากสถานที่จัดการศพฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาดัตช์

4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีเลข 13 หลัก หรือ หนังสือเดินทางไทยของผู้ตาย

5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้ตาย (ถ้ามี)

6. เอกสารแสดงตนของผู้แจ้งการตาย เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ยื่นคำร้อง ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันราชการ โดยโทรศัพท์เพื่อทำนัดหมายวันและเวลาที่จะมายื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ

เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าครบถ้วน จะดำเนินการออกมรณบัตรให้โดยเร็ว และจะโทรศัพท์นัดหมายให้มารับมรณบัตร หากประสงค์ให้จัดส่งมรณบัตรทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้อง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

ข้อแนะนำ

เมื่อท่านได้รับมรณบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ควรรีบส่งมรณบัตรไปให้ญาติของผู้ตายที่ประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อใช้ติดต่อกับอำเภอหรือเขตท้องที่ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ ทั้งนี้ อำเภอหรือเขตท้องที่จะได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลของผู้ตายต่อไป