แบบสำรวจข้อมูลคนไทยในเนเธอร์แลนด์

แบบสำรวจข้อมูลคนไทยในเนเธอร์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ค. 2566

| 6,544 view

ถ้าท่านมีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบสำรวจข้อมูลคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYL8u8NSAHTKRB_tOnTHzcD-218w5aOeJQkyPBKwXubebU3g/viewform?usp=sf_link เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านกงสุลต่อไป

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. แบบสำรวจประชากรนี้ ใช้เก็บรวบรวมจำนวนและข้อมูลประชากรไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อใช้ในกิจการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เท่านั้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้นั้น ผู้ลงทะเบียน ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ซึ่งผู้ลงทะเบียนอนุญาตให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ใช้ข้อมูลในงานที่เกี่ยวข้องและติดต่อ

3. สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุดโดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต


หมายเหตุ

1. ที่ผ่านมาทางการไทยไม่เคยจัดทำทะเบียนประชาชนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ตามกฎหมายให้ประชาชนไทยในต่างประเทศต้องรายงานตัว/แจ้งการมาอยู่ในต่างประเทศกับหน่วยงานใด (ยกเว้นกรณีแรงงานที่หางานผ่านสำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน) ดังนั้น ที่ผ่านมา ทางการไทย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไม่ทราบความเคลื่อนไหวหรือการย้ายถิ่นฐานของท่าน เว้นแต่ท่านจะแจ้งให้ทราบ

2. การทำแบบสำรวจข้อมูลจึงเป็นการขอความร่วมมือและความกรุณาทุกท่านให้แจ้งข้อมูลให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสมัครใจ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล 

3. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องขอความร่วมมือและความกรุณาจากท่านอีก เพื่อปรับให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด  

4. ไม่ว่าท่านจะอยู่มานานแล้ว หรือเพิ่งมา จะเคยทำแบบสำรวจแล้วหรือไม่ หากท่านมีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจนี้ด้วย

5. การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดจะทำให้สามารถวางแผนการทำงานเกี่ยวกับชุมชนไทยได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกรณีวิกฤติ เช่น เกิดภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถทราบได้ทันทีว่ามีชาวไทยที่อาจจะประสบเหตุจำนวนประมาณเท่าใด และสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุด

 

FACEBOOK (ไปยังหน้า Facebook ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก)