การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส (ถิ่นพำนัก ณ กรุงปารีส) Tourism Authority of Thailand (TAT) Paris Office

90, Avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris
Tel. (33-1) 01 53 53 47 00 Fax: (33-1) 01 45 63 78 88

E-mail: tatpar@wanadoo.fr , tatparis.arkanae@gmail.com
Website : http://www.tourismethaifr.com/

นางสาววรภา อังคศิริสรรพ
Miss Worapa Angkhasirisap

ผู้อำนวยการ 
Director

 

 

ผู้แทน ททท. ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเนเธอร์แลนด์ TAT Marketing Representative in the Netherlands

USP Marketing & PR
Brouwersgracht 266, 1013 HG Amsterdam

Tel. +31 (0) 20 423-2882
Email: thailand@usp.nl