วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,075 view

 

สำนักงาน BOI (ถิ่นพำนัก ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต) 
Bethmannstraβe 58, 5.OG, 60311 Frankfurt am Main 
Tel. +4969 9291 230, Fax. +4169 9291 232 0 
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

Ms. Sanlaya Aksharamat
นางสาวศัลยา อักษรมัต

Consul (Investment) 
กงสุล (ฝ่ายการลงทุน)

Mr. Ittichot Damrongraktam
นายอิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม

Vice Consul (Investment)
รองกงสุล (ฝ่ายการลงทุน)