สำนักงาน BOI (ถิ่นพำนัก ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต) 
Bethmannstraβe 58, 5.OG, 60311 Frankfurt am Main 
Tel. +4969 9291 230, Fax. +4169 9291 232 0 
E-mail: fra@boi.go.th
E-mail: sanlaya@boi.go.th

Ms. Sanlaya Aksharamat
นางสาวศัลยา อักษรมัต

Consul (Investment) 
กงสุล (ฝ่ายการลงทุน)

Mr. Ittichot Damrongraktam
นายอิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม

Vice Consul (Investment)
รองกงสุล (ฝ่ายการลงทุน)