คนไทยสามารถทำหนังสือเดินทางไทย อายุไม่เกิน 10 ปี

คนไทยสามารถทำหนังสือเดินทางไทย อายุไม่เกิน 10 ปี

12 มี.ค. 2564

1,146 view

10_years_TH_pp_for_web

 

การทำหนังสือเดินทางไทย อายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี

1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ที่ประเทศไทย
  • มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ

2. อัตราค่าธรรมเนียม

3. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

  • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน (ต้นฉบับ)
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ (ต้นฉบับ) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย
  • สำเนาทำเบียนบ้านในประเทศไทย (หากมี)