คู่มือคนไทยในเนเธอร์แลนด์ 2564

คู่มือคนไทยในเนเธอร์แลนด์ 2564

11 มิ.ย. 2564

1,238 view

cover_for_web

จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับไทสมาคมและและเครือข่ายอาสาสมัคร

หมายเหตุ - ข้อมูล กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ได้รวบรวมไว้ในคู่มือคนไทยฉบับนี้ รวบรวมขึ้นในระหว่างการจัดทำ จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านจึงควรตรวจสอบข้อมูลหับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุด โดยผู้จัดทำได้ระบุแหล่งข้อมูลไว้ให้ท่านได้สืบค้นต่อในแต่ละส่วนด้วยแล้ว