เวลาทำการและช่องทางการติดต่อ (Contacts and office hours)

เวลาทำการและช่องทางการติดต่อ (Contacts and office hours)

17 ธ.ค. 2556

25,085 view

 

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
  • วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 17.00 น.
  • Email: thehague@thaiembassy.nl
  • โทร. +31 70-345-0766 
 • ฝ่ายกงสุล
  • วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 17.00 น. โดยนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
 • (1) งานหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย งานรับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสารไทย (รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม) 
  • ทำนัดหมาย online <<คลิก
 • (2) งานจดทะเบียนเกิด ตาย หย่า เกณฑ์ทหาร สัญชาติ และเรื่องอื่น ๆ
 • (3) งานตรวจลงตรา (วีซ่า) และรับรองเอกสารต่างชาติ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
  • ทำนัดหมาย online <<คลิก
  • Email: consular@thaiembassy.nl 
  • Tel. +31 70-345-0766 ext. 219
 • (4) กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากและต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรดติดต่อหมายเลข +31 62-366-9832
 • CHANCERY
  • Monday - Friday (except official holidays) between 09.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00 hrs
  • Email: thehague@thaiembassy.nl
  • Tel. +31 70-345-0766
 • CONSULAR SECTION
 • (1) Visa & Legalisation
  • Monday - Friday (except official holidays) by appointment ONLY
  • Make an appointment online <<click
  • Email: consular@thaiembassy.nl 
  • Tel. +31 70-345-0766 ext. 219
 • (2) Consular Services for Thai Nationals
  • Monday - Friday (except official holidays) between 09.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00 hrs. by appointment ONLY
  • Email: thehague@thaiembassy.nl
  • Tel. +31 70-345-0766 ext. 220