เวลาทำการและช่องทางการติดต่อ (Contacts and office hours)

เวลาทำการและช่องทางการติดต่อ (Contacts and office hours)

17 ธ.ค. 2556

11,826 view

•      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

        •      Email: thehague@thaiembassy.nl

        •      โทรศัพท์ +31 70-345-0766 และ +31 70-345-9703

•      ฝ่ายกงสุล (งานตรวจลงตรา (วีซ่า) หนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย งานนิติกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง)

•      เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.30-12.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

•      Email: consular@thaiembassy.nl 

•      โทรศัพท์ +31 70-345-9703

•      กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากและต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรดติดต่อหมายเลข +31 62-366-9832

 

•      Chancery

        •      Email: thehague@thaiembassy.nl

        •      Tel. +31 70-345-0766 and +31 70-345-9703

•      Consular Section (Visas, Thai passports, legalisations and other related services)

•      Office Hours: Monday to Friday 09:30-12:00 hrs. (prior appointment required)

•      Email:consular@thaiembassy.nl 

•      Tel. +31 70-345-9703

 

 

หมายเหตุ : กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า สำหรับการทำหนังสือเดินทางไทย และการทำบัตรประจำตัวประชาชน 

(An appointment is required for Thai passport and Thai ID card application) โทร./Tel. 070-345-0766, 070-345-9703