เวลาทำการและช่องทางการติดต่อ (Contacts and office hours)

เวลาทำการและช่องทางการติดต่อ (Contacts and office hours)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 63,450 view

 

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
  • วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
  • Email: [email protected]
  • โทร. +31 70-345-0766 
 • ฝ่ายกงสุล
  • วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. โดยนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
 • (1) งานหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย งานรับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสารไทย (รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม) 
  • ทำนัดหมาย online <<คลิก
 • (2) งานจดทะเบียนเกิด ตาย หย่า เกณฑ์ทหาร สัญชาติ และเรื่องอื่น ๆ
  • ทำนัดหมายทาง
  • Email: [email protected] 
  • โทร. +31 70-345-0766
 • (3) งานรับรองเอกสารต่างชาติ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
  • ทำนัดหมาย online <<คลิก
  • Email: [email protected] 
  • Tel. +31 70-345-0766 ext. 219
 • (4) งานตรวจลงตรา (วีซ่า)
 • (5) กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากและต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรดติดต่อหมายเลข +31 62-366-9832
 • CHANCERY
  • Monday - Friday (except official holidays) between 09.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00 hrs
  • Email: [email protected]
  • Tel. +31 70-345-0766
 • CONSULAR SECTION
 • (1) Legalisation
  • Monday - Friday (except official holidays) by appointment ONLY
  • Make an appointment online <<click
  • Email: [email protected] 
  • Tel. +31 70-345-0766 ext. 219
 • (2) Visa Application 
 • (3) Consular Services for Thai Nationals
  • Monday - Friday (except official holidays) between 09.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00 hrs. by appointment ONLY
  • Email: [email protected]
  • Tel. +31 70-345-0766 ext. 220