ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

ขอเชิญติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทาง Facebook

23 พ.ค. 2562

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

29 ต.ค. 2557

วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 2564 || Official Holidays of the Embassy 2021

16 ธ.ค. 2563

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกงสุล (เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางไทย อายุ 10 ปี)

12 มี.ค. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลสัญชาติไทยเพื่อปฏิบัติงานบริการกงสุลแบบไม่เต็มเวลา (พาร์ทไทม์)

17 ก.ย. 2564

อำนาจในการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม || Discontinuation of Thai Visa Issuance by the Royal Thai Honorary Consulate - General in Amsterdam

12 พ.ค. 2564

การปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายกงสุล || Revised Consular Services

14 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

23 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

19 เม.ย. 2564