ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566

การเสียชีวิตของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงอัมสเตอร์ดัม

9 มิ.ย. 2566

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

16 พ.ค. 2566

วิธีการตรวจสอบรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

21 เม.ย. 2566

รู้จักบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

21 เม.ย. 2566

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้แล้วกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

21 เม.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

29 มี.ค. 2566

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่องวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

28 มี.ค. 2566

การลงทะเบียนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 นอกราชอาณาจักร ในประเทศเนเธอร์แลนด์

24 มี.ค. 2566