ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 II Extension of the stay period in the Kingdom for some foreign visitors in effect from 1 October 2022 to 31 March 2023

30 ก.ย. 2565

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล || Revised Fees for Consular Services

29 ส.ค. 2565

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

29 ต.ค. 2557

วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปี 2566 || Official Holidays of the Embassy 2023

16 ธ.ค. 2563

การเปิดให้บริการตรวจลงตราแบบออนไลน์ (e-Visa) และยกเลิกการให้บริการแบบเดิม || Launch of Online E-Visa Application Service & Termination of Visa Application in Person

19 พ.ย. 2564

E-visa registration open for KVK-registered visa handling service agents based in the Netherlands

8 พ.ย. 2564

Announcement of the Office of Commercial Affairs: Job Vacancy for Assistant Staff for International Trade

10 พ.ย. 2564

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกงสุล (เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางไทย อายุ 10 ปี)

12 มี.ค. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลสัญชาติไทยเพื่อปฏิบัติงานบริการกงสุลแบบไม่เต็มเวลา (พาร์ทไทม์)

29 ก.ย. 2564