เรื่องอะไร ควรไปติดต่อที่ไหนดี

เรื่องอะไร ควรไปติดต่อที่ไหนดี

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 1,342 view

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์และคนไทยที่จะเดินทางมาเนเธอร์แลนด์

ท่านทราบหรือไม่ว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการท่านในเรื่องต่าง ๆ อยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีภารกิจความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงควรทราบถึงขอบเขตการให้บริการเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก : ดูแลเรื่องการทำหนังสือเดินทางไทย, การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย, การจดทะเบียนเกิด ทะเบียนสมรส มรณบัตร (ตามกฎหมายของไทย), การทำหนังสือมอบอำนาจ, การรับรองนิติกรณ์และเอกสาร, การทำวีซ่าของคนต่างชาติเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยทุกประเภท

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย : ดูแลเรื่องการทำวีซ่าของคนไทยเพื่อเดินทางมายังประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกประเภท

IND หรือหน่วยงาน ตม. ของเนเธอร์แลนด์ : ดูแลเรื่องการขอต่อวีซ่าเพื่ออยู่ในเนเธอร์แลนด์ การขอ Residence Permit ในเนเธอร์แลนด์

Gemeente : ดูแลเรื่องการจดทะเบียนเกิด จดทะเบียนสมรส มรณบัตร (ตามกฎหมายของเนเธอร์แลนด์)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ