การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 || Visiting Thailand from 1 May 2022

การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 || Visiting Thailand from 1 May 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2565

| 5,690 view

การเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

Visiting Thailand from 1 May 2022

updated 27 April 2022

 

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

This information is intended for travellers from the Netherlands only.

 

ประกาศเดือน

ผู้ลงทะเบียน Thailand Pass ทุกท่านโปรดระวังอีเมล scam โดยอ้างปัญหาในการลงทะเบียน Thailand Pass ของท่าน เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรือให้ดาวน์โหลดไฟล์ แสกน QR code หรือให้กดลิงค์ในอีเมล กรุณาอย่าดำเนินการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/996922700360142/posts/5061433897242315/

ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass ไม่มีการให้ผู้ลงทะเบียนส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอีเมลเพราะจะต้องดำเนินการผ่านระบบโดยตรงเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ท่านได้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรงและได้รับแจ้งให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นรายกรณีเท่านั้น 

CAUTION

All Thailand Pass applicants, please be informed that there have been email scams claiming problems with your Thailand Pass registration and asking applicants to provide personal details, download files, scan QR code or follow a link in the email. Please find more information here: https://www.facebook.com/996922700360142/posts/5061433897242315/

Please note that the Thailand Pass system does not support submission of information or documents by applicants through email. Everything must be done directly through the system unless you had contacted the embassy or the support team directly and were asked to send more information or documents via email.    

 

มาตรการและเงื่อนไข
 
⚠️ เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง มีดังนี้
 
1. ยกเลิกการแบ่งรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศเป็นประเภท Test & Go (EQ) Sandbox หรือ AQ
 
2. มาตรการสำหรับการเดินเข้าประเทศไทย ให้แบ่งตามการได้รับวัคซีนครบถ้วน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 • (1) กลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่ทางการไทยกำหนด 
  • เข้าประเทศไทยแบบ ไม่กักตัว
 • (2) กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามที่ทางการไทยกำหนด
  • เข้าประเทศไทยแบบ กักตัว หรือ ไม่กักตัว

⚠️ ทุกคนต้องลงทะเบียน Thailand Pass

⚠️ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

⚠️ ผู้ที่ได้ Thailand Pass QR code แล้ว ยังสามารถใช้ QR code ดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามสิทธิ โดย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ 

⛔ กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ แม้จะได้รับ Thailand Pass QR code แล้ว
Measures and Requirements
 
⚠️ Changes are:
 
1. Revoke the categorisation of entry schemes: Test & Go (EQ) Sandbox and AQ 

2. The new categorisation of entry measureas and requirements are: 

 • (1) fully vacinated persons
  • enter Thailand without quarantine
 • (2) unvaccinated persons or not-fully vaccinated persons
  • enter Thailand with or without quarantine

⚠️ Thailand Pass registration is required for all visitors

⚠️ Registration on Thailand Pass for travelers entering Thailand from 1 May 2022 under new entry measures will be opened from 29 April 2022 onwards (00.01 hrs Thailand time). 
 
⚠️ Those who have received Thailand Pass QR code can still enter Thailand with their valid QR codes. 
 
⛔ Those who have received Thailand Pass QR code but wish to change their entry scheme or travel schedule, MUST register for a new Thailnd Pass QR code. 

 

S__58925069 S__58925067

กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง || Please find more details below

 

1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่ทางการไทยกำหนด

1. Fully Vaccinated Persons

1.1 การได้รับวัคซีนครบถ้วน

กรณีที่ 1

(1) ได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง
(2) ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มจากต่างบริษัทผู้ผลิต (ฉีดไขว้) และมีระยะห่างอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
(3) ได้รับวัคซีนครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทางจากเนเธอร์แลนด์
หมายเหตุ - ให้รวมถึงกรณีผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยต้องมีหลักฐานเอกสารยืนยันการหายจากโรคแล้วก่อนเดินทาง

กรณีที่ 2

(1) หายจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรองอย่างน้อย 1 เข็ม ภายหลังการติดเชื้อ โดยต้องมีหลักฐานเอกสารยืนยันการหายจากโรคแล้วก่อนเดินทาง
(2) ได้รับวัคซีนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

กรณีที่ 3

(1) ผู้เยาว์อายุระหว่าง 5 - 17 ปี ที่ได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรองแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม
(2) ได้รับวัคซีนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง


ข้อยกเว้น

 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และจะเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ทางการไทยกำหนดแล้ว ให้ได้รับสิทธิเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน

1.1 To be considered as fully vaccinated:

Case 1

(1) received COVID-19 vaccine approved by Thai health authority
(2) received a full dose of COVID-19 vaccine as per guideline laid out by the manufacturer OR received mixed COVID-19 vaccines
(3) be fully vaccinated for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand
Remark - This includes those who have been fully vaccinated but later on infected with COVID-19; however, proof of recovery is required

Case 2

(1) recovered from COVID-19 and has received at least 1 shot of COVID-19 vaccine approved by Thai health authority after recovery (proof of recovery is required)
(2) received the vaccine for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand

Case 3

(1) persons aged between 5 - 17 years who have received at least 1 shot of COVID-19 vaccine approved by Thai health authority
(2) received the vaccine for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand.

Exception 

 • persons under 18 years of age who have not been fully vaccinated and will travel with their fully vaccinated legal parents to Thailand, can enjoy the same quarantine exemption as their legal parents.

รายชื่อวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง

(1) CoronaVac (Sinovac)

(2) AstraZeneca / Covishield / Vaxzevria

(3) Pfizer - BioNTech / Comirnaty / Tozinameran (INN)

(4) Janssen (Johnson & Johnson)

(5) Moderna 

(6) Sinopharm vaccine / COVILO 

(7) Sputnik V 

(8) Covaxin 

(9) Novavax / Covovax

(10) Medigen

(11) TURKOVAC/ERUCOV-VAC

 List of vaccines approved by Thai health authority

(1) CoronaVac (Sinovac)

(2) AstraZeneca / Covishield / Vaxzevria

(3) Pfizer - BioNTech / Comirnaty / Tozinameran (INN)

(4) Janssen (Johnson & Johnson)

(5) Moderna 

(6) Sinopharm vaccine / COVILO 

(7) Sputnik V 

(8) Covaxin 

(9) Novavax / Covovax

(10) Medigen

(11)TURKOVAC/ERUCOV-VAC

1.2 เงื่อนไข (นอกเหนือจากการได้รับวัคซีนครบถ้วน)

(1) ต้องลงทะเบียนและได้รับ Thailand Pass QR code
(2) ไม่ต้องกักตัว
(3) ไม่ต้องตรวจหาเชื้อทั้งก่อนเดินทางและหลังเดินทางถึงประเทศไทย

หมายเหตุ - แนะนำให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ในช่วงวันที่ 4-5 หลังเดินทางถึงประเทศไทย

 1.2 Requirements (apart from being fully vaccinated)

(1) must register in the Thailand Pass system and obtain the Thailand Pass QR code
(2) quarantine not required
(3) COVID-19 test not required (both pre-departure and arrival)

Remark - you are recommended to do the self test on Day4/5 after your arrival in Thailand

1.3 การลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

(1) ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง แต่ไม่เกิน 60 วัน

 • การพิจารณา Thailand Pass ดำเนินการโดยหน่วยงานในประเทศไทย ใช้เวลาอย่างน้อย 3-7 วัน ไม่รวมกรณีถูกปฏิเสธและต้องแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่

(2) เอกสารจำเป็นในการลงทะเบียน Thailand Pass
(2.1) หนังสือเดินทาง
(2.2) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
(2.3) หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะชาวต่างชาติหรือคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติ)

(3) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย


ลงทะเบียนที่ >> https://tp.consular.go.th 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Thailand Pass คำถามที่พบบ่อย 

1.3 Thailand Pass Registration

(1) register in Thailand Pass System at least 7 days before travelling but no more than 60 days

 • The reviewing process is done by the authority in Thailand and the process requires at least 3-7 days for each new registration or editing.

(2) Necessary documents for Thailand Pass registration
(2.1) Passport
(2.2) Certificate of Vaccination 
(2.3) Proof of insurance with at least USD10,000 coverage for medical treatments in Thailand

(3) upon successful registration, applicant will receive Thailand Pass QR code required for entering Thailand


Register at >> https://tp.consular.go.th 

For more information: Thailand Pass FAQs

สำคัญ

สายการบินที่ท่านใช้บริการหรือเมืองที่ท่านจะไปต่อเที่ยวบิน
อาจมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยข้างต้น
ท่านจึงต้องตรวจสอบกับสายการบินและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย

 

IMPORTANT

Thai VISA may be required for entry based on the purpose of your visit to Thailand and the duration of your stay in Thailand.

Airline may have its own requirements for its passengers other than the requirements to enter Thailand mentioned above.2. กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามที่ทางการไทยกำหนด

2. Unvaccinated Persons or Not-fully Vaccinated Persons

สามารถเลือกเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 รูปแบบ

(1) แบบยกเว้นการกักตัว

(2) แบบกักตัวอย่างน้อย 5 วัน (AQ)

There are 2 available options:

(1) Exemption from Quarantine

(2) Quaranntine for at least 5 days (AQ)

2.1 แบบยกเว้นการกักตัว

2.1.1 เงื่อนไข 

(1) ต้องลงทะเบียนและได้รับ Thailand Pass QR code
(2) ต้องมีผลตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางเป็นลบ 
(3) ไม่ต้องกักตัว
(4) ไม่ต้องตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

หมายเหตุ - แนะนำให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ในช่วงวันที่ 4-5 หลังเดินทางถึงประเทศไทย

2.1.2 การลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

(1) ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าทันทีที่ได้รับผล RT-PCR test ก่อนเดินทาง 

 • การพิจารณา Thailand Pass ดำเนินการโดยหน่วยงานในประเทศไทย

(2) เอกสารจำเป็นในการลงทะเบียน Thailand Pass
(2.1) หนังสือเดินทาง
(2.2) ผลการตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง ซึ่งแสดงเป็นลบ หรือไม่พบเชื้อ
(2.3) หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะชาวต่างชาติหรือคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติ)

(3) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย


ลงทะเบียนที่ >> https://tp.consular.go.th 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Thailand Pass คำถามที่พบบ่อย 

2.1 Exemption from Quarantine

2.1.1 Requirements

(1) must register in the Thailand Pass system and obtain the Thailand Pass QR code
(2) must have negative RT-PCR test result done no more than 72 hours before departure 
(3) quarantine not required
(4) COVID-19 test not required upon arrival

Remark - you are recommended to do the self test on Day4/5 after your arrival in Thailand

2.1.2 Thailand Pass Registration

(1) register in Thailand Pass System as soon as you receive the RT-PCR test result before travelling 

 • The reviewing process is done by the authority in Thailand.

(2) Necessary documents for Thailand Pass registration
(2.1) Passport
(2.2) RT-PCR test result done within 72 hours before departure showing negative result or undetected 
(2.3) Proof of insurance with at least USD10,000 coverage for medical treatments in Thailand

(3) upon successful registration, applicant will receive Thailand Pass QR code required for entering Thailand


Register at >> https://tp.consular.go.th 

For more information: Thailand Pass FAQs

2.2 แบบกักตัวอย่างน้อย 5 วัน

2.2.1 เงื่อนไข 

(1) ต้องลงทะเบียนและได้รับ Thailand Pass QR code
(2) ต้องกักตัวที่โรงแรมมาตรฐาน AQ อย่างน้อย 5 วัน ทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทย  
(3) ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในช่วงวันที่ 4-5 ระหว่างกักตัว
(4) ไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทางไปประเทศไทย

 

2.1.2 การลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

(1) ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง แต่ไม่เกิน 60 วัน

 • การพิจารณา Thailand Pass ดำเนินการโดยหน่วยงานในประเทศไทย ใช้เวลาอย่างน้อย 3-7 วัน ไม่รวมกรณีถูกปฏิเสธและต้องแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่

(2) เอกสารจำเป็นในการลงทะเบียน Thailand Pass
(2.1) หนังสือเดินทาง
(2.2) เอกสารยืนยันการจองโรงแรมมาตรฐาน AQ จำนวน 5 วัน รวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง  และพาหนะรับส่งจากสนามบินถึงโรงแรม AQ
(2.3) หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะชาวต่างชาติหรือคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติ)

(3) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย


ลงทะเบียนที่ >> https://tp.consular.go.th 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Thailand Pass คำถามที่พบบ่อย 

2.2 Quarantine for at least 5 days (AQ)

2.2.1 Requirements

(1) must register in the Thailand Pass system and obtain the Thailand Pass QR code
(2) must enter quarantine upon arrival for at least 5 days at AQ standard hotel  
(3) must undergo 1 RT-PCR test during quarantine (Day 4/5)
(4) pre-departure COVID-19 test not required 

 

2.1.2 Thailand Pass Registration

(1) register in Thailand Pass System at least 7 days before travelling but no more than 60 days

 • The reviewing process is done by the authority in Thailand and the process requires at least 3-7 days for each new registration or editing.

(2) Necessary documents for Thailand Pass registration
(2.1) Passport
(2.2) AQ hotel confirmation for at least 5 days inclusive of 1 RT-PCR test and airport transfer 
(2.3) Proof of insurance with at least USD10,000 coverage for medical treatments in Thailand

(3) upon successful registration, applicant will receive Thailand Pass QR code required for entering Thailand


Register at >> https://tp.consular.go.th 

For more information: Thailand Pass FAQs

สำคัญ

สายการบินที่ท่านใช้บริการหรือเมืองที่ท่านจะไปต่อเที่ยวบิน
อาจมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยข้างต้น
ท่านจึงต้องตรวจสอบกับสายการบินและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย

 

IMPORTANT

Thai VISA may be required for entry based on the purpose of your visit to Thailand and the duration of your stay in Thailand.

Airline may have its own requirements for its passengers other than the requirements to enter Thailand mentioned above.