Register for SQ November 2020

Register for SQ November 2020

16 ต.ค. 2563

3,002 view

การลงทะเบียนสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย โดยใช้สถานที่กักตัวของรับ (SQ) ในเดือนพฤศจิกายน 2563

SQ_regis_november63

โปรดอ่านโดยละเอียด !! ก่อนลงทะเบียนจองสิทธิ !! สำหรับท่านที่จะใช้ SQ เท่านั้น 

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยใช้ SQ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดการลงทะเบียนเมื่อเต็มจำนวนแล้ว แต่ไม่ช้าไปกว่า 5 วันก่อนวันเดินทาง

2. เปิดลงทะเบียนทั้งหมด 2 เที่ยวบิน ๆ ละ 70 ที่นั่ง (1 ชื่อ 1 ที่นั่ง 1 เที่ยวบิน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อแทนกันในภายหลังได้)
2.1 เที่ยวบิน KL815 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกเดินทางเวลา 20.55 น. (ปิดลงทะเบียนเมื่อเต็ม หรือไม่เกินวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563)
2.2 เที่ยวบิน KL815 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ออกเดินทางเวลา 20.55 น. (ปิดลงทะเบียนเมื่อเต็ม หรือไม่เกินวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563) 

3. ขอให้ทุกท่านตระหนักว่า การที่ท่านลงทะเบียนและสุดท้ายไม่เดินทาง เป็นการตัดสิทธิผู้อื่น ดังนั้น ขอความร่วมมือไตร่ตรองความพร้อมของท่านว่าจะสามารถเดินทางได้ตามวันเวลาดังกล่าวก่อนลงทะเบียน

4. กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียงเที่ยวบินเดียว หากพบว่ามีการลงทะเบียนในทั้งสองเที่ยวบิน ชื่อของท่านจะถูกลบออกจากเที่ยวบินที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ขณะนั้นมากกว่า เพื่อให้ท่านอื่นสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้

5. ท่านที่ไม่ได้พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ขอให้ติดต่อสถานทูตในพื้นที่ของท่าน หากท่านลงทะเบียนในช่องทางนี้ สถานทูตจำเป็นต้องนำชื่อของท่านออกจากเที่ยวบิน

6. ท่านที่ตั้งใจจะใช้ ASQ (สถานที่กักตัวแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) ท่านไม่ต้องลงทะเบียนนี้ แต่ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองจากสถานทูต (COE) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยบนเที่ยวบินทั้งสองได้เลย โดยท่านต้องมีหลักฐานการจอง ASQ ในการลงทะเบียน - coethailand.mfa.go.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเที่ยวบิน KL815 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (คลิก)
 
ลงทะเบียนเที่ยวบิน KL815 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (คลิก)