โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และส่วนขยาย 7+7 || Phuket Sandbox Programme & its 7+7 extension

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และส่วนขยาย 7+7 || Phuket Sandbox Programme & its 7+7 extension

29 มิ.ย. 2564

26,538 view

Phuket

ภาพจาก tourismthailand.org

 

PHUKET SANDBOX : This information is for those who live in the Netherlands  ||  ข้อมูลสำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์

last updated 21 July 2021

 

1. INTRODUCTION & SUMMARY

PHUKET SANDBOX (PSB)
&
7+7 EXTENSION

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (PSB)
และส่วนขยาย 7+7

[ข้อมูลสำหรับคนไทย เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทย]

INTRO: What is Phuket Sandbox (PSB)?

 • an initiative to welcome tourists to Thailand with less restrictions
 • if successful, more tourist destinations in Thailand will adopt this model

INTRO: What is PSB 7+7 extension?

 • 7+7 extension enables visitors who have spent their first 7 nights or more in Phuket, to relocate to different SHA+ hotel(s) in designated areas outside Phuket during their latter half of 14 nights. 
 • Designated areas are:
  • Ko Samui, Ko Phangan & Ko Tao
   • via direct flight from Phuket (HKT) to Samui (USM) ONLY
   • you can roam the 3 islands during your stay
  • Ko Phi Phi, Ko Ngai & Railay Beach
   • via boat from Phuket to these islands ONLY
   • you can roam the 3 areas during your stay
  • Khao Lak
   • direct to Khao Lak via car from Phuket ONLY
   • you must stay in Khao Lak area only
  • Ko Yao (comprises 2 islands)
   • direct to Ko Yao via boat from Phuket ONLY
   • you must accomodate on one of the 2 islands ONLY 
   • you can enjoy a day trip to the other island

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (PSB) คืออะไร

 • โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในโครงการ และหากประสบความสำเร็จ ก็อาจจะให้จังหวัด (ทั้งจังหวัดหรือบางอำเภอ) ดำเนินการด้วย โดยมีภูเก็ตเป็นต้นแบบ

ส่วนขยาย 7+7 ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (PSB) คืออะไร

 • ส่วนขยายเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ท่านที่เข้าร่วม PSB และได้อยู่ในภูเก็ตครบอย่างน้อย 7 คืนแล้ว สามารถไปพักที่โรงแรม SHA+ ในพื้นที่ที่กำหนดนอก จ. ภูเก็ต จนครบ 14 คืน ได้
 • พื้นที่ที่กำหนด ได้แก่
  • เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
   • เดินทางโดยเที่ยวบินตรงจากภูเก็ตไปยังเกาะสมุยเท่านั้น
   • สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายใน 3 เกาะนี้ได้ 
  • เกาะพีพี เกาะไหง และหาดไร่เล
   • เดินทางโดยเรือจากภูเก็ตเท่านั้น
   • สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายใน 3 พื้นที่นี้ได้
  • เขาหลัก
   • เดินทางโดยรถยนต์จากภูเก็ตไปยังโรงอรมที่พักในเขาหลักเท่านั้น
   • ต้องอยู่ในพื้นที่เขาหลักเท่านั้น 
  • เกาะยาว (มี 2 เกาะ คือ เกาะยาวเล็ก และเกาะยาวใหญ่)
   • เดินทางจากภูเก็ตโดยทางเรือเท่านั้น
   • ต้องพักที่โรงแรม SHA+ บนเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น
   • สามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคืนไปยังอีกเกาะได้
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TATNEWS

Conditions in BRIEF [must see details in next section]

 • travel from designated country / area
 • be fully vaccinated with approved vaccines for at least 14 days
 • has negative RT-PCR test result (72 hrs)
 • be insured against COVID-19
 • stay in SHA+ (NOT just SHA) standard hotel in Phuket and in other 7+7 extension area for at least 14 nights BUT at least the first 7 nights must be spent in Phuket
 • accept to have 3 PCR tests during your 14 nights stay in Phuket at your own expense
 • You can travel to other parts of Thailand after 14 nights in Phuket

เงื่อนไขโดยสรุป [ขอให้ดูรายละเอียดในส่วนต่อไป]

 • เดินทางจากประเทศ / พื้นที่ที่กำหนด
 • ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างน้อย 14 วัน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง
 • มีผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR เป็นลบ (72 ชม.)
 • มีประกันโควิด-19
 • พักที่โรงแรมมาตรฐาน SHA+ ในภูเก็ตหรือพื้นที่ที่กำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน โดยจะต้องพักในภูเก็ตในช่วง 7 คืนแรก เป็นอย่างน้อย 
 • ยอมรับและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างพำนักในภูเก็ต
 • คุณสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้ หลังจากพักอยู่ในภูเก็ตครบ 14 คืน
PLEASE SEE and FOLLOW DETAILS BELOW กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่าง

 


2. CONDITIONS & REQUIREMENTS in DETAILS

PHUKET SANDBOX (PSB)
&
7+7 EXTENSION

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (PSB)
และส่วนขยาย 7+7

[ข้อมูลสำหรับคนไทย เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทย]

Conditions in DETAILS เงื่อนไขในรายละเอียด

1. Country / Area of origin

 • live or stay in the following country/area for at least 21 consecutive days before departure EXCEPT those who have Thai Certificate of Residence
 • check the full list here: LIST

NB.: Not holding a Dutch or other EU members' passport ? Then you need proof of your residence/stay in the Netherlands.

1. ประเทศหรือพื้นที่ที่พำนัก/อยู่อาศัย

 • ต้องอยู่อาศัยในประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 21 วัน ต่อเนื่องกันก่อนเดินทาง ยกเว้น กรณีคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยไม่เกิน 21 วัน
 • ดูรายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่กำหนด รายชื่อ

 

2. Vaccination

 • received a full dose of vaccine against COVID-19 at least 14 days before departure
 • the vaccine received must be approved by WHO or Thai FDA
 • List of approved vaccines
  1. Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  2. Moderna
  3. AstraZeneca
  4. Janssen
  5. Sinovac
  6. Sinopharm
  7. Serum Institute of India (Covishield) 

EXCEPTION - persons under the age of 18 travelling with their fully vaccinated legal parents are welcomed to PSB without vaccination (NB.: Please attach birth certifcate for reference)

2. วัคซีน

 • ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบถ้วน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
 • วัคซีนที่ได้รับจะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือองค์การอาหารและยาของไทย (อย.)
 • รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง
  1. Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  2. Moderna
  3. AstraZeneca
  4. Janssen
  5. Sinovac
  6. Sinopharm
  7. Serum Institute of India (Covishield)

 ข้อยกเว้น - ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้า PSB ได้ (หมายเหตุ - กรุณาแนบสูติบัตร เพื่อใช้อ้างอิง)

3. COVID-19 Test

 • have a negative RT-PCR test result done within 72 hours before departure
 • have proof of paid reservation for COVID-19 tests in Phuket on Day 0*, 6 (or 7) and 12 (or 13) of your stay.

*Day 0 = your arrival date in Phuket

3. การตรวจหาเชื้อโควิด -19 

 • มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ โดยต้องทำการตรวจไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
 • มีหลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่ที่ภูเก็ต ในวันที่ 0*, 6 (หรือ 7) และ 12 (หรือ 13) นับจากวันที่เดินทางถึงภูเก็ต

*วันที่ 0 คือ วันที่เดินทางถึงภูเก็ต

4. Health Insurance (in English)

 • Health insurance covering all medical expenses in relation to COVID-19 with a minimum coverage of USD 100,000
 • the insurance must cover the whole period of your stay in Thailand including after leaving Phuket for other parts of Thailand
 • The insurance must mention clearly that travelling to a risk area (travel advice colour code: orange or red as indicated by the Dutch government) does not affect the scope and level of COVID-19 coverage.

4. ประกันสุขภาพ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ)

 • ประกันสุขภาพคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ครอบคลุมระยะเวลา 15 วัน (เริ่มนับวันที่เดินทางถึงภูเก็ตเป็นวันที่ 1)
 • ในกรณีที่จะอยู่ในภูเก็ตน้อยกว่า 15 วัน และจะเดินทางออกจากประเทศไทยโดยตรงจากภูเก็ต ต้องมีประกันครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ต
 • กรณีใช้ประกันของเนเธอร์แลนด์ ต้องระบุชัดเจนว่า คุ้มครองโควิด-19 แม้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง (รหัสสีส้ม หรือสีแดง ซึ่งกำหนดโดยทางการเนเธอร์แลนด์) หรือ การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงไม่ส่งผลต่อความคุ้มครองกรณีโควิด-19

5. Flight

 • Option 1: fly to Phuket directly from outside of Thailand
 • Option 2: fly to Phuket on a flight that make a quick stopover in Bangkok (Suvarnabhumi International Airport - SVB/BKK or Don Mueang - DMK) without leaving the aircraft
 • please consult the airline of your choice
 • Connecting flight (international -> domestic) at SVB/BKK or DMK is not possible except in case of chatered flight to Phuket

5. เที่ยวบิน

 • ทางเลือกที่ 1: บินตรงจากนอกประเทศไทยไปยังภูเก็ต
 • ทางเลือกที่ 2: บินผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แวะจอด) โดยไม่ลงจากเครื่องบิน
 • กรุณาสอบถามสายการบินที่ท่านจะใช้บริการ
 • ทางการไทยยังไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือดอนเมืองเพื่อไปภูเก็ต ยกเว้น กรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำส่วนตัวไปยังภูเก็ต

 

6. Accommodation

 • You must travel from Phuket Airport to your SHA+ hotel by a vehicle provided by the SHA+ hotel ONLY
 • You must stay at a SHA+ standard hotel for at least 14 nights
 • You are free to roam Phuket once the result of your first PCR test done on the date of your arrival is negative.
 • During the 14 nights, you are free to move to other SHA+ hotels (no more than 2 hotels) in Phuket or in 7+7 designated areas after 7 days of your stay at the first SHA+ hotel in Phuket.
 • In case you wish to stay only in PhuketYou may stay in Phuket for less than 14 nights if you will directly leave Thailand from Phuket. You need to show a departure ticket that matches the end of your SHA+ hotel reservation when applying for a COE.
 • In case you wish to continue your journey to one of the 7+7 extension areas - You can travel to one of the 7+7 extension areas of your choice in accordance with the measures. You may stay for less than 14 accumulative days BUT you must travel back to Phuket and fly out of Thailand. (In case you are on Ko Samui, Ko Phagnan or Ko Tao, you may leave Thailand directly from Samui Airport or via Phuket or via Suvarnabhumi Airport. You cannot leave the airport during transit.

6. ที่พัก

 • ต้องเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ ที่คุณได้จองไว้ โดยยานพาหนะของโรงแรมเท่านั้น
 • ต้องพักที่โรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ เท่านั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน
 • คุณสามารถเดินทางอยู่ภายในจังหวัดภูเก็ตได้ หลังจากที่ได้รับผลการตรวจ PCR ที่ทำในวันที่เดินทางถึงภูเก็ตเป็นลบ
 • คุณสามารถเปลี่ยนไปพักที่โรงแรมมาตรฐาน SHA+ อื่นได้ หลังจากวันที่ 7 นับจากวันแรกที่เข้าพักในโรงแรม SHA+ แห่งแรกในภูเก็ต ทั้งนี้ เปลี่ยนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมถึงการย้ายไปพักในพื้นที่ตามาตรการส่วนขยาย 7+7
 • กรณีที่จะพักในภูเก็ตเท่านั้น - คุณสามารถพักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตน้อยกว่า 14 คืนได้ แต่จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องแสดงบัตรโดยสารขาออกตรงจากภูเก็ตไปยังต่างประเทศประกอบการขอ COE ด้วย
 • กรณีที่จะเดินทางไปพักในพื้นที่อื่นตามมาตรการส่วนขยาย 7+7 หลักจากที่พักที่ภูเก็ตแล้วอย่างน้อย 7 คืน - สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากจะพักรวมไม่ครบ 14 คืน จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยทางท่าอากาศยานภูเก็ตเท่านั้น (กรณีพักที่เกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยที่ท่าอากาศยานเกาะสมุยโดยตรง หรือผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือท่าอากาศยานภูเก็ตได้)

7. Tracking Application

 • You are required to download ThailandPlus application and register before landing in Phuket.
 • The application must be kept active at least throughout your 14 nights stay in Phuket.
 • Failure to do so may result in being prohibited from travelling to other parts of Thailand even if you have completed 14 nights in Phuket.
 • Local authority may require that you use other tracking application(s) as well.

7. ระบบติดตาม

 • คุณจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThailandPlus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทางถึงภูเก็ต
 • คุณจะต้องเปิดระบบติดตามของแอพพลิเคชั่น ThailandPlus ตลอดช่วงเวลา 14 คืน ที่อยู่ที่ภูเก็ตเป็นอย่างน้อย
 • ผู้ที่ฝ่าฝืน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย แม้จะอยู่ที่ภูเก็ตครบ 14 คืน ตามเงื่อนไขแล้วก็ตาม
 • เจ้าหน้าที่ที่ภูเก็ต อาจแจ้งให้คุณใช้แอพพลิเคชั่นอื่นร่วมด้วย

 

8. Leaving Phuket

 • You can fly out of Thailand directly from Phuket after 14 nights stay or even before
 • You can travel from Phuket to other parts of Thailand only when
  1. you complete 14 nights stay in Phuket
  2. you can show negative results from 3 RT-PCR tests taken during your 14 nights in Phuket
  3. you travel to one of the 7+7 extension areas

8. เดินทางออกจากภูเก็ต

 • คุณสามารถบินออกจากภูเก็ตไปยังต่างประเทศได้โดยตรงทั้งก่อนหรือหลังการพักที่ภูเก็ตครบ 14 คืน
 • คุณสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. คุณพักในภูเก็ตครบ 14 คืนแล้ว
  2. คุณสามารถแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ทั้ง 3 ครั้งที่ตรวจในระหว่างการพักในภูเก็ต 14 คืน
  3. คุณจะเดินทางไปพักในพื้นที่ที่กำหนดตามมาตรการส่วนขยาย 7+7

 

 

 3. REQUIRED DOCUMENTS

PHUKET SANDBOX (PSB)
&
7+7 EXTENSION

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (PSB)
และส่วนขยาย 7+7

[ข้อมูลสำหรับคนไทย เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทย]

SUM UP : ALL REQUIRED DOCUMENTS สรุป : เอกสารจำเป็น 
1. valid passport and visa (unless exempted) 1. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุใช้งาน
2. Certificate of Entry (COE) 2. Certificate of Entry (COE)

3. COVID-19 vaccination certificate

 • International Certificate of Vaccination - the yellow booklet
 • Registratiekaart coronavaccinatie
 • EU Digital Covid Certificate (Internationaal Bewijs)

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

 • International Certificate of Vaccination
 • Registratiekaart coronavaccinatie ที่ออกให้โดยทางการเนเธอร์แลนด์
 • ใบรับรองอื่นที่มีภาษาไทยหรืออังกฤษ
4. SHA+ standard hotel confirmation [SHABA certificate] and receipt showing the confirmed appoinment for 3 COVID-19 test in Phuket (or the last time in one of the 7+7 extension areas) 4. ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ [SHABA certificate] และใบเสร็จยืนยันการจองการตรวจหาเชื้อโควิด 3 ครั้ง ที่ภูเก็ต
5. health insurance (100,000USD) 5. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ (100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
6. negative RT-PCR test result (72 hrs. before departure) 6. ผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบ (72 ชม. ก่อนเดินทาง)
7. flight ticket (one way or return) 7. บัตรโดยสารเครื่องบินขาเดียว หรือไป-กลับ
8. completed T.8 form 8. แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

      

 

4. FAQs & Links 

FAQs & Useful links: [MUST READ]

คำถามที่พบบ่อย & ลิงค์ที่เป็นประโยชน์ [ต้องอ่าน]

1. Details on COE and visa: https://hague.thaiembassy.org/th/content/118896-measures-to-control-the-spread-of-covid-19

Q: Does everyone need a COE to enter Thailand?

A: Yes, there is no exception. (1 person, 1 COE)

1. วิธีการขอ COE : https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

Q: คนไทยต้องมี COE หรือไม่

A: ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนต้องมี COE ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะอายุเท่าใด (1 คน 1 COE)

2. Applying for COE: coethailand.mfa.go.th

Q: When should I apply for a COE?

A: Apply for a COE no sooner than 30 days prior to your scheduled departure and no less than 15 days. 

2. ขอ COE ที่ coethailand.mfa.go.th เท่านั้น

Q: ควรเริ่มขอ COE เมื่อไหร่

A: สามารถเริ่มขอรับ COE ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง โดยควรดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง

3. Vaccination

Q1: I had COVID-19 and received 1 shot of vaccine against COVID-19. Can I join PSB?

A1: Unfortunately, NO. Unless, it was the vaccine that requires 1 shot as a full dose i.e. Janssen.

Q2: How do I count 14 days?

A2: The day you received full vaccination is Day 0, the next day is counted as Day 1. You can start your trip from Day 14 onward. For example, you receive the 2nd shot on 1 July 2021, the earliest date possible to depart from the Netherlands is 15 July 2021. 

3. วัคซีน

Q1: คุณเคยป่วยด้วยโรค COVID-19 และได้รับวัคซีน 1 เข็ม แล้ว สามารถเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้หรือไม่

A1: ไม่ได้ คุณต้องได้รับวัคซีนครบโดส เว้นแต่คุณได้รับวัคซีนที่ต้องฉีดเพียง 1 เข็ม/โดส เช่น Janssen

Q2: นับระยะ 14 วัน อย่างไร

A2: เริ่มนับวันที่ 1 ในวันถัดจากวันที่คุณได้รับวัคซีนครบถ้วน และคุณสามารถเริ่มเดินทางออกจากเนเธอร์แลนด์ได้ในวันที่ 14 เป็นต้นไป เช่น คุณได้รับวัคซีนครบถ้วนในวันที่ 1 ก.ค. 2564 ก็จะเริ่มนับวันที่ 2 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 และจะครับ 14 วัน ในวันที่ 15 ก.ค. 2564

4. SHA+ hotels: entrythailand.go.th || thailandsha.com

Q: How can I book SHA+ standard hotel in Phuket?

A: You can book a hotel through entrythailand.go.th, directly with the hotel or through any trusted online platforms or travel agency. However, you must obtain SHABA certificate from the hotel for COE application and for your trip.

4. โรงแรมมาตรฐาน SHA+: entrythailand.go.th || thailandsha.com

Q: จองโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ที่ภูเก็ตอย่างไร

A: จองผ่าน entrythailand.go.th ติดต่อโรงแรมโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นตามปกติ แต่คุณจะต้องขอรับ SHABA certificate จากโรงแรมเพื่อใช้ในการขอ COE และใช้ในการเดินทาง

5. COVID-19 health insurance: covid19.tgia.org

Q: Must “COVID-19 coverage” and the minimum coverage of “100,000USD” be clearly mentioned in the insurance statement?

A: Yes. You are recommended to buy it from covid19.tgia.org

5. ประกันโควิด ความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ : covid19.tgia.org

Q: คนไทยต้องมีประกันโควิดหรือไม่

A: คนไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะต้องมีประกันโควิดตามเงื่อนไข แต่คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการกักตัว 14 วัน ที่ AQ ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องมีประกันโควิด

6. PCR tests during your stay in Phuket: thailandpsas.com

6. การนัดหมายเพื่อตรวจโควิด-19 ระหว่างพักที่ภูเก็ต : thailandpsas.com

7. Airlines operating flights from outside of Thailand to Phuket: for example

Thai Airways (TG): thaiairways.com

Qatar Airways (QR): qatarairways.com

Emirates (EK): emirates.com

Etihad Airways (EY): etihad.com

Singapore Airlines (SQ): singaporeair.com

Please check with the airline(s) directly

7. สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินจากนอกประเทศไทยไปยังภูเก็ต: ตัวอย่าง

Thai Airways (TG): thaiairways.com

Qatar Airways (QR): qatarairways.com

Emirates (EK): emirates.com

Etihad Airways (EY): etihad.com

Singapore Airlines (SQ): singaporeair.com

กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินโดยตรงอีกครั้ง

8. ThailandPlus Application:

Installation and Registration Manual PDF

- Info about ThailandPlus: https://thailandplus.in.th/en/faq-2/

Q: I cannot download ThailandPlus and/or I cannot register in ThailandPlus application, What to do?

A: Officers will help you upon your arrival in Phuket.

8. แอพพลิเคชั่น ThailandPlus 

คู่มือการติดตั้งและการลงทะเบียน PDF

- ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://thailandplus.in.th/th/faq-2/

Q: ไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ หรือลงทะเบียนไม่ได้

A: โทรศัพท์อาจจะไม่รองรับ เมื่อไปถึงภูเก็ตแล้ว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่

9. T.8 Form

Q: Where can I download the form?

A: HERE <<click

9. แบบฟอร์ม ต.8

Q: สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม T.8 ได้จากที่ใด

A: ที่นี่ <<คลิก

NB:. Even if you do not meet the requirements for PSB...

You can still visit Thailand under the general conditions and requirements.

Please see information here: 
https://hague.thaiembassy.org/th/content/118896-measures-to-control-the-spread-of-covid-19

หมายเหตุ

แม้คุณจะไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ แต่คุณยังสามารถเดินทางไปประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขทั่วไปได้

ดูรายละเอียดที่ https://hague.thaiembassy.org/th/content/115037-info-for-thai-nationals-going-to-thailand