การเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 || Visiting Thailand from 1 November 2021

การเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 || Visiting Thailand from 1 November 2021

24 ต.ค. 2564

32,330 view

การเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Visiting Thailand from 1 November 2021

 

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

This information is intended for travellers from the Netherlands only.

 

การเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์มี 3 รูปแบบ คือ

1. การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่กักตัว*

2. การเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการ Sandbox

3. การเดินทางเข้าไทยแบบกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน ที่โรงแรม AQ

*ยังต้องเข้าพักที่โรงแรม AQ หรือ SHA+ อย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจ RT-PCR ในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

From 1 November 2021, travellers may

1. Enter Thailand without quarantine*

2. Enter Thailand through Sandbox Programme

3. Enter Thailand with at least 10 days quarantine in an AQ hotel 

*At least 1 night stay at an AQ or SHA+ hotel is required to wait for the result of RT-PCR test done on the arrival day.

 

Diagram_Th    Diagram_Eng

 

1. EQ / Test & GoTh_EQ

2. โครงการ Sandbox Th_SB

3. AQ Th_AQ 

1. EQ / Test & GoEng_EQ

2. Sandbox Programme Eng_SB

3. AQEng_AQ  

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่กักตัว (EQ/Test & Go) Requirements for entering Thailand without quarantine (EQ/Test & go)

1. วัคซีน - ได้รับวัคซีนครบถ้วน หมายถึง

กรณีที่ 1

- ได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง

- ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มจากต่างบริษัทผู้ผลิต และมีระยะห่างอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด

- ได้รับวัคซีนครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทางจากเนเธอร์แลนด์

กรณีที่ 2

- หายจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังการติดเชื้อ

- ได้รับวัคซีนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

 

ข้อยกเว้น - กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไข และจะเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว ให้ยกเว้นการกักตัวเช่นเดียวกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน

1. Vaccination - be fully vaccinated, meaning:

Case 1

- received COVID-19 vaccine approved by Thai health authority

-  received a full dose of COVID-19 vaccine as per guideline laid out by the manufacturer OR received mixed COVID-19 vaccines

- be fully vaccinated for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand

Case 2

- recovered from COVID-19 and has received 1 shot of COVID-19 vaccine approved by Thai health authority within the period of 3 months after recovery

- received the vaccine for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand

Exception - persons under 12 years of age who have not been fully vaccinated and will travel with their fully vaccinated legal parents to Thailand, can enjoy the same quarantine exemption as their legal parents. 

รายชื่อวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง

(1) CoronaVac (Sinovac Biotech Ltd.)

(2) AstraZeneca (AstraZeneca & university of Oxford, SK Bioscience (Korea), Siam Bioscience)

(3) Covishield (Serum Institute of India - SII)

(4) Comirnaty or Pfizer - BioNTech COVID-19 vaccine (Pfizer Inc., & BioNTech)

(5) Janssen or Janssen/Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson Services, Inc.

(6) Moderna (Moderna Inc.)

(7) Sinopharm vaccine or COVILO (Sinopharm Co., Ltd)

(8) Sputnik V (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology)

(9) Covaxin (Bharat Biotech International Limited - BBIL)

List of approved vaccines

(1) CoronaVac (Sinovac Biotech Ltd.)

(2) AstraZeneca (AstraZeneca & university of Oxford, SK Bioscience (Korea), Siam Bioscience)

(3) Covishield (Serum Institute of India - SII)

(4) Comirnaty or Pfizer - BioNTech COVID-19 vaccine (Pfizer Inc., & BioNTech)

(5) Janssen or Janssen/Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson Services, Inc.

(6) Moderna (Moderna Inc.)

(7) Sinopharm vaccine or COVILO (Sinopharm Co., Ltd)

(8) Sputnik V (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology)

(9) Covaxin (Bharat Biotech International Limited - BBIL)

2. ที่อยู่ก่อนเดินทางไปประเทศไทย

- อยู่ในเนเธอร์แลนด์ และ/หรือ ในประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนดติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทางไปประเทศไทย

 

>> รายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่กำหนด

2. Your whereabout before travelling to Thailand

- have been in the Netherlands and/or other eligible countries/areas for at least 21 consecutive days before travelling to Thailand

 

>> List of Eligible Countries/areas

3. การลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง

- เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

ลงทะเบียนที่ >> https://tp.consular.go.th (เปิดวันที่ 1 พ.ย. 2564)

ข้อมูลเพิ่มเติม : Thailand Pass คำถามที่พบบ่อย

หมายเหตุ
- ผู้ที่ได้รับ COE แล้ว ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

 

3. Thailand Pass Registration

- register in Thailand Pass System at least 7 days before travelling

- upon successful registration, applicant will receive Thailand Pass QR code required for entering Thailand

 

Register at >> https://tp.consular.go.th (Open for registration on 1 November 2021)

For more information: Thailand Pass FAQs

Remarks
- Issued COEs remain valid given that the details on the COE remain true.

4. การเดินทางไปยังประเทศไทย

- เดินทางจากต่างประเทศถึงที่หมายในประเทศไทยโดยไม่ต่อเที่ยวบินในประเทศไทย

ยกเว้นการเดินทางไปเกาะสมุย สามารถต่อเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ โดยต้องเป็นเที่ยวบินที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ PG5125 และ PG5171 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 

4. Travelling to Thailand

- arrive at a destination in Thailand without connecting your flight in Thailand

- except travelling to Ko Samui, travellers are allowed to connect their flights at BKK (Suvarnabhumi Airport) to USM (Samui Airport) BUT the flight must be one of the designated flights which are PG5125 and PG5171 operated by Bangkok Airways

5. ที่พัก

- จองที่พักในโรมแรม AQ หรือ SHA+ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 คืน

- รับการตรวจRT-PCR ที่โรงแรม ในวันที่เดินทางถึง

- หากผลการตรวจเป็นลบ สามารถเดินทางได้ตามปกติ

 

>> รายชื่อโรงแรม AQ 

รายชื่อโรงแรม SHA+ >> www.thailandsha.com

5. Accommodation

- book your accommodation at an AQ or SHA+ hotel for at least 1 night

- RT-PCR test to be taken at the hotel on your arrival day

- If negative, you are FREE

 

>> List of AQ hotels

List of SHA+ hotels >> www.thailandsha.com

6. ประกันสุขภาพ

- ไม่จำเป็นต้องมีประกัน เฉพาะกรณีผู้มีสัญชาติไทย ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางไทย

 

6. Medical Insurance

- have medical insurance with a minimum coverage of USD 50,000

- the insurance must cover the entire period of your stay in Thailand

7. การตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง

- มีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทางไปประเทศไทย

- ตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

- กรุณาพยายามปรินต์ผลการตรวจและนำติดตัวสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยเอกสารควรเป็นภาษาอังกฤษ

7. Pre-departure RT-PCR Test

- tested negative for COVID-19 before travelling

- the test must be done within 72 hours before travelling

- the test result (preferably in English) should be printed out, if possible, for checking by health officer upon arrival

 

Thai VISA may be required based on the purpose of your visit to Thailand.

 

ท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนยังสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้โดยกักตัวที่ AQ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ตามปกติ Those who are NOT fully vaccinated can still visit Thailand through entering quarantine for at least 10 days at AQ hotel.

 

compare_table1