การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 II Extension of the stay period in the Kingdom for some foreign visitors in effect from 1 October 2022 to 31 March 2023

การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 II Extension of the stay period in the Kingdom for some foreign visitors in effect from 1 October 2022 to 31 March 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 5,163 view

รัฐบาลไทยได้เพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 (รวมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางเนเธอร์แลนด์) จากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ขยายเป็นไม่เกิน 45 วัน 

2. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิม อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน

3. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ได้ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา จากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ขยายเป็น 45 วัน

ดูราชกิจจานุเบกษา

 

The Royal Thai Government has extended the stay period in the Kingdom for some foreign visitors, as follows:

1. Passport holders of countries/territories (including the Netherlands) who may enter Thailand under a Tourist Visa Exemption scheme will be extended from 30 days to 45 days

2. Visitors with Visa on Arrival will be able to stay for up to 30 days, up from 15 days

3. Passport holders of countries/ territories who may enter Thailand without visa under a bilateral agreement will be allowed to stay in the Kingdom for up to 45 days, up from 30 days

The extension is temporarily in effect from 1 OCtober 2022 - 31 March 2023

 

De Koninklijke Thaise regering heeft de verblijfsperiode in het Koninkrijk voor sommige buitenlandse bezoekers als volgt verlengd:

1. Paspoorthouders van landen/gebieden (waaronder Nederland) die Thailand zonder visum mogen binnenkomen in het kader van een bilaterale overeenkomst, zullen maximaal 45 dagen in het Koninkrijk mogen verblijven, in plaats van 30 dagen.

2. Bezoekers met een visum bij aankomst kunnen maximaal 30 dagen blijven, in plaats van 15 dagen.

3. Paspoorthouders van landen/gebieden die Thailand mogen binnenkomen met vrijstelling van toeristenvisum worden verlengd van 30 dagen tot 45 dagen

De verlenging geldt tijdelijk van 1 oktober tot en met 31 maart 2023.