ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

9 พ.ย. 2563

102,786 view

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

 

อัพเดทล่าสุด - มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

(1) เรื่องระยะเวลาการกักตัว - ผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

(2) คนไทยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ fit to fly

คำเตือน - สายการบินมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินโดยตรงและปฏิบัติตาม

 

 

คนไทยสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามปกติ โดยมี 2 รูปแบบ คือ

(1) การเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ ASQ (สถานที่กักตัวทางเลือก ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด)

 • กำหนดวันเดินทางได้เอง (กรุณาเผื่อเวลาสำหรับเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน)
 • เลือกสายการบินได้เอง

(2) การเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ SQ (สถานที่กักตัวที่ภาครัฐจัดให้ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 • ต้องเดินทางใน วัน เวลา และเที่ยวบิน ที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งจะมีเที่ยวบินตรงจากอัมสเตอร์ดัม - กทม. (KLM) 1-2 เที่ยวบิน/เดือน (ไม่สามารถเดินทางในวันเวลาอื่น หรือเที่ยวบินอื่น แม้จะเป็นสายการบินเดียวกันกับที่กำหนดก็ตาม)
 • ต้องลงทะเบียนหรือแจ้งความประสงค์ใช้ SQ กับสถานเอกอัครราชทูต หรือสายการบิน แล้วแต่กรณี (กรุณาติดตามข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ)

 

1. การเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ ASQ

 • 1.1 ตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านสนใจว่ามีเที่ยวบินนำผู้โดยสารไปประเทศไทยหรือไม่ ในวันเวลาใดบ้าง และดำเนินการจองบัตรโดยสาร (ขอให้เลือกวันเดินทางโดยเผื่อเวลาในการจัดการเรื่องเอกสารด้วย)
 • 1.2 สำรองที่พักในสถานที่กักตัวทางเลือกเอง (Alternative State Quarantine - ASQ หรือ Alternative Local State Quarantine - ALQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ดูรายละเอียด ASQ และ ALQ
 • 1.3 ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (COE) อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนถึงวันเดินทาง ที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยกรุณาอ่านขั้นตอนการดำเนินการให้ละเอียด เช่น ท่านต้องได้รับเลข 6 หลัก เมื่อลงทะเบียนขอ COE ในส่วนแรกสำเร็จ และท่านต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 คือ การกรอกส่วนข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสถานเอกอัครราชทูตอนุมัติแล้ว จึงทำขั้นที่ 2 คือ กรอกข้อมูลการเดินทางและข้อมูล ASQ ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่าน คู่มือวิธีการใช้งาน (คลิก) ระบบ coethailand เบื้องต้น หรือดู VDO แนะนำการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc กรุณาดำเนินการขอรับ COE อย่างน้อย 5 วันทำการ แต่ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนถึงวันเดินทาง
 • 1.4 download แบบฟอร์ม ต.8 (T8 form) นี้ เพื่อใช้สำหรับยื่นที่ประเทศไทย โดยขอให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยก่อนถึงประเทศไทย
 • 1.5 ข้อควรระวัง
  - ท่านต้องตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น เรื่องเอกสารต่าง ๆ ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และเวลาในการต่อเครื่องในแต่ละเมือง และดำเนินการตาม แม้จะเป็นเงื่อนไขซึ่งเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของทางการไทยก็ตาม
  - แม้ท่านจะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (COE) แต่หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินที่ท่านใช้บริการ สายการบินนั้น ๆ มีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง
 • 1.6 ทางการไทยกำหนดเอกสารที่ท่านต้องใช้การเดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้
  (1) หนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้
  (2) หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (COE)  
 • 1.7 เมื่อท่านได้รับ COE แล้ว กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThailandPlus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง (คู่มือการติดตั้งและการลงทะเบียน PDF) เมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จะตรวจการลงทะเบียนของท่าน สำหรับท่านที่ไม่สามารถติดตั้งและลงทะเบียนได้เนื่องจากโทรศัพท์ไม่รองรับ ปัญหาทางเทคนิค หรือข้อจำกัดอื่นใด ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ThailandPlus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/faq-2/

2. การเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ SQ 

ท่านต้องเดินทางกลับประเทศไทยกับสายการบินพาณิชย์ซึ่งมี SQ ในเที่ยวบินที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Lufthansa (LH) การบินไทย (TG) Air France (AF) และ KLM โดยท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

2.1 กรณีสายการบิน Lufthansa (LH) การบินไทย (TG) และ Air France (AF)

 • 2.1.1 ติดต่อซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินโดยตรงในช่องทางที่สายการบินกำหนดโดยแจ้งสายการบินว่าประสงค์จะใช้ SQ ทั้งนี้ ที่ SQ มีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และหากท่านไม่ติดต่อซื้อบัตรโดยสารตามช่องทางที่แต่ละสายการบินกำหนด ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ SQ ได้ 
 • 2.1.2 เมื่อได้บัตรโดยสารพร้อมหลักฐานยืนยันการได้สิทธิใช้ SQ จากสายการบินแล้ว จึงลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (COE) อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนถึงวันเดินทาง ที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยกรุณาอ่านขั้นตอนการดำเนินการให้ละเอียด เช่น ท่านต้องได้รับเลข 6 หลัก เมื่อลงทะเบียนขอ COE ในส่วนแรกสำเร็จ และท่านต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 คือ การกรอกส่วนข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสถานเอกอัครราชทูตอนุมัติแล้ว จึงทำขั้นที่ 2 คือ กรอกข้อมูลการเดินทางและแนบเอกสารยืนยันการใช้ SQ ที่ได้รับจากสายการบิน ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่าน คู่มือวิธีการใช้งาน (คลิก) ระบบ coethailand เบื้องต้น หรือดู VDO แนะนำการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc กรุณาดำเนินการขอรับ COE อย่างน้อย 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนถึงวันเดินทาง 
 • 2.1.3 รุณา download แบบฟอร์ม ต.8 (T8 form) นี้ เพื่อใช้สำหรับยื่นที่ประเทศไทย โดยขอให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยก่อนถึงประเทศไทย
 • 2.1.4 เมื่อท่านได้รับ COE แล้ว กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThailandPlus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง (คู่มือการติดตั้งและการลงทะเบียน PDF) เมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จะตรวจการลงทะเบียนของท่าน สำหรับท่านที่ไม่สามารถติดตั้งและลงทะเบียนได้เนื่องจากโทรศัพท์ไม่รองรับ ปัญหาทางเทคนิค หรือข้อจำกัดอื่นใด ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ThailandPlus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/faq-2/

2.2 กรณีสายการบิน KLM : ท่านต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะใช้ SQ กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน (ต่างจากสายการบินในข้อ 2.1 ซึ่งท่านสามารถติดต่อสายการบินได้โดยตรง) 

 • 2.2.1 คนไทยในเนเธอร์แลนด์ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้ SQ ในการกลับประเทศไทย โดยขอให้ดูรายละเอียดการลงทะเบียนที่
 • 2.2.2 ติดต่อซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารเองโดยตรงกับสายการบิน KLM, Thai Travel หรือ เอเจ้นท์อื่น ๆ ที่ท่านประสงค์จะใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการขายบัตรโดยสารทาง online ด้วย
 • 2.2.3 ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (COE) ที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยกรุณาอ่านขั้นตอนการดำเนินการให้ละเอียด เช่น ท่านต้องได้รับเลข 6 หลัก เมื่อลงทะเบียนขอ COE ในส่วนแรกสำเร็จ และท่านต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 คือ การกรอกส่วนข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ อนุมัติแล้ว จึงทำขั้นที่ 2 คือ กรอกข้อมูลการเดินทาง (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบว่ามีชื่อของท่านลงทะเบียนใช้ SQ หรือไม่) ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่าน คู่มือวิธีการใช้งาน (คลิก) ระบบ coethailand เบื้องต้น หรือดู VDO แนะนำการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc กรุณาดำเนินการขอรับ COE อย่างน้อย 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนถึงวันเดินทาง
 • 2.2.4 ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ต.8 (T8 form) นี้ เพื่อใช้สำหรับยื่นที่ประเทศไทย โดยขอให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยก่อนถึงประเทศไทย
 • 2.2.5 เมื่อท่านได้รับ COE แล้ว กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThailandPlus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง (คู่มือการติดตั้งและการลงทะเบียน PDF) เมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จะตรวจการลงทะเบียนของท่าน สำหรับท่านที่ไม่สามารถติดตั้งและลงทะเบียนได้เนื่องจากโทรศัพท์ไม่รองรับ ปัญหาทางเทคนิค หรือข้อจำกัดอื่นใด ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ThailandPlus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/faq-2/

2.3 เอกสารที่ท่านต้องใช้การเดินทางกลับประเทศไทย มีดังนี้

 • (1) หนังสือเดินทางไทย หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ ท่านที่หนังสือเดินทางไทยที่ใช้ลงทะเบียนใช้ SQ หมดอายุ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินในทันที
 • (2) COE ซึ่งท่านต้องตรวจสอบผลและดาวน์โหลดจากระบบ coethailand.mfa.go.th เอง
 • (3) บัตรโดยสารเที่ยวบินที่ถูกต้อง
 • (4) แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ใช้ที่ประเทศไทย)
 • (5) ข้อควรระวัง
  - ท่านต้องตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น เรื่องเอกสารต่าง ๆ ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และเวลาในการต่อเครื่องในแต่ละเมือง และดำเนินการตาม แม้จะเป็นเงื่อนไขซึ่งเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของทางการไทยก็ตาม
  - แม้ท่านจะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (COE) แต่หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินที่ท่านใช้บริการ สายการบินนั้น ๆ มีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง

หมายเหตุ 

 • สถานทูตไม่มีข้อมูลว่า ท่านจะต้องกักตัวที่โรงแรมใดและมีรายละเอียดการกักตัวอย่างไร
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านที่เข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นอย่างดีและรอคิวด้วยความอดทน

 

3. ประกาศ !! สำหรับคนไทยที่มีแผนจะเดินทางมายังเนเธอร์แลนด์ในช่วงนี้ หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ท่านพิจารณาทบทวนเลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อน โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในเนเธอร์แลนด์ (rivm.nl) และความเป็นไปได้ในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากยังไม่เปิดให้มีเที่ยวบินปกตินำผู้โดยสารกลับเข้าประเทศ ท่านจึงต้องเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษที่สถานทูตจัดเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่มีความจำเป็นกลับประเทศไทย ซึ่งจะมีระเบียบขั้นตอนทางเอกสาร อาทิ ใบรับรองแพทย์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการกักตัว 14 วัน และอาจต้องใช้เวลาในการรอจัดคิวเที่ยวบินพิเศษเพราะมีจำนวนผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับไทยไว้กับสถานทูตอยู่แล้วจำนวนมาก สถานทูตขอขอบคุณอย่างยิ่งในความเข้าใจและความร่วมมือของชาวไทยทุกท่าน

  

* * * * * * * * * * *

 

 

 

 

ข้อมูลย้อนหลัง

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเพิ่มเติมแก้ไขประกาศที่ได้ออกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/52448

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 - สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศว่า ด้วยความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขยายเวลาการระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเข้าประเทศไทย ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้นเที่ยวบินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตดังที่ระบุไว้ตามประกาศ (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) (PDF)

 

* * * * * * * * * * *

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศว่า ด้วยความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขยายเวลาการระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเข้าประเทศไทย ต่อไปจน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยกเว้นเที่ยวบินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตดังที่ระบุไว้ตามประกาศ (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) (PDF)

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านที่เข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นอย่างดี

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศว่า ด้วยความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขยายเวลาการระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเข้าประเทศไทย ต่อไปจน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ยกเว้นเที่ยวบินต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตดังที่ระบุไว้ตามประกาศ (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

- ผู้ที่เดินทางถึงไทยโดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตข้างต้น จะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การกักกันตัว 14 วันในพื้นที่ที่ทางการจัดให้

- ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง

- ชาวไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในเดือนพฤษภาคม 2563 กรุณาติดต่อสถานเอกอัครรราชทูตฯ ที่ consular@thaiembassy.nl เพื่อแจ้งชื่อ ความจำเป็น หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์สำหรับติดต่อกลับ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามประสานความเป็นไปได้เพื่อช่วยให้ท่านได้เดินทางกลับในโอกาสแรก 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านที่เข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นอย่างดี

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลาระงับทุกเที่ยวบินเข้าประเทศไทย ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และผู้ที่เดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ ขอให้ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) (https://www.caat.or.th/th/archives/49587)

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลาระงับทุกเที่ยวบินเข้าประเทศไทย จากวันที่ 4 - 6 เมษายน 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 และผู้ที่เดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ ขอให้ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับทุกเที่ยวบินเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2563 และผู้ที่เดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ (เที่ยวบินที่ขึ้นบินแล้ว) ขอให้ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

 

ประกาศ !! ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 และได้ยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นหน่วยงานพิเศษตามมาตรา 7 ของพระราชกำหนด นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้รับแจ้งว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (2 เมษายน 2563) ตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศไทย ที่ประชุม ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

2. คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณี ณ สถานที่ที่จัดให้โดยกระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย

3. ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ระงับการลงทะเบียนการเดินทางกลับประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย) จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

4. สำหรับหนังสือรับรองฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกไปแล้ว อนุโลมให้สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศได้ โดยผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ประกอบการเดินทาง

ศบค. มีมาตรการข้างต้นด้วยโดยคำนึงถึงสุขภาพของทุกคนเป็นหลัก และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ในประเทศไทย ขอให้พี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ (ดูประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ)

#

* * * * * * * * * * *