เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนและพบปะนักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัย Wageningen

เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนและพบปะนักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัย Wageningen

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 70 view

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัย Wageningen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร และการวิจัยเกี่ยวกับอาหารและพืช มหาวิทยาลัยนี้มีนักเรียนไทยศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาจรี โท และเอก จำนวนมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยกับนักเรียนไทยเพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ของนักเรียนไทยโดยร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ