ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล || Revised Fees for Consular Services

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล || Revised Fees for Consular Services

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 1,271 view

- เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอปรับค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ดังนี้

- The revised fees as follow shall be in effect from 1 September 2022

ประเภท || Type of Consular Services ค่าธรรมเนียม (ยูโร) || Fee (Euro)
งานหนังสือเดินทางไทย  
หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางธรรมดา อายุ 5 ปี 35
หนังสือเดินทางธรรมดา อายุ 10 ปี 50
หนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุไม่เกิน 1 ปี 10
การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง 5
งานนิติกรณ์   
งานรับรองเอกสารและนิติกรณ์ (สำหรับแต่ละลายมือชื่อ) || Legalisation (per each signature) 15
ค่าปรับงานบัตรประจำตัวประชาชนไทย 5
ดำเนินการเอกสารขอสละสัญชาติ 1
งานตรวจลงตรา || Visas  
การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่าน/ครั้ง || Transit Visa (per entry) 30
การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (1 ครั้ง อายุ 3 เดือน) || Tourist (single entry) 35
การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (หลายครั้ง อายุ 6 เดือน) || Tourist Visa (multuple entries - 6 months) 175
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (1 ครั้ง อายุ 3 เดือน) || Non-immigrant Visa (single entry) 70
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (หลายครั้ง อายุ 1 ปี) || Non-immigrant Visa (multiple entries - 1 year) 175
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (หลายครั้ง อายุ 3 ปี) (การติดต่อธุรกิจและการทำงาน) || Non-immigrant Visa (B multiple entries - 3 years)  350
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-A ระยะยาว (หลายครั้ง อายุ 1 ปี) (เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย) || Non-immigrant Long Stay (O-A multiple entries - 1 year) 175
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X ระยะยาว (หลายครั้ง อายุ 5 ปี) (เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย) || Non-immigrant Long Stay (O-X multiple entries - 5 years) 350
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long-term Resident Visa : LTR) (หลายครั้ง อายุ 10 ปี) || Long-term Resident Visa - LTR (multiple entries - 10 years) 1,750
การตรวจลงตราภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) (1 ครั้ง อายุ 3 เดือน) || ACMECS Visa (single entry - 3 months) 35
การตรวจลงตราประเภทสมาร์ทวีซ่า (1 ปี) || SMART Visa (multiple entries - 1 year) 350
การตรวจลงตราประเภทสมาร์ทวีซ่า (2 ปี) || SMART Visa (multiple entries - 2 years) 700
การตรวจลงตราประเภทสมาร์ทวีซ่า (3 ปี) || SMART Visa (multiple entries - 3 years) 1,050
การตรวจลงตราประเภทสมาร์ทวีซ่า (4 ปี) || SMART Visa (multiple entries - 4 years) 1,400

 

ประกาศฉบับเต็ม ดูได้ที่นี่ CLICK HERE

See full announcement CLICK HERE