เอกอัครราชทูตนำคณะผู้บริหารการประปานครหลวงศึกษาดูงานด้านการจัดการน้ำ

เอกอัครราชทูตนำคณะผู้บริหารการประปานครหลวงศึกษาดูงานด้านการจัดการน้ำ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 321 view

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าทที่การประปานครหลวง จำนวน 22 คน ไปศึกษาดูงานที่ Hoogheemraadschap Delfland ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตเมือง Delft และบริเวณใกล้เคียง โดยคณะฯ ได้รับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Delfland ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการกำหนดมาตรฐานน้ำ การจัดการน้ำ รวมทั้งระบบจัดการน้ำทิ้ง และ Dunea : Duin & Water ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดูแลเรื่องการจัดการน้ำสำหรับดื่มและใช้ในครัวเรือน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ