การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 || Visiting Thailand from 1 June 2022

การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 || Visiting Thailand from 1 June 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2565

| 4,589 view

การเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

Visiting Thailand from 1 June 2022

updated 11 June 2022

 

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

This information is intended for travellers from the Netherlands only.

 

⚠️ ประกาศเตือน ⚠️
 
ผู้ลงทะเบียน Thailand Pass ทุกท่านโปรดระวังอีเมล scam โดยอ้างปัญหาในการลงทะเบียน Thailand Pass ของท่าน เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรือให้ดาวน์โหลดไฟล์ แสกน QR code หรือให้กดลิงค์ในอีเมล กรุณาอย่าดำเนินการตาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/5061
 
ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass ไม่มีการให้ผู้ลงทะเบียนส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอีเมลเพราะจะต้องดำเนินการผ่านระบบโดยตรงเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ท่านได้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรงและได้รับแจ้งให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นรายกรณีเท่านั้น 
 
⚠️ CAUTION ⚠️
 
All Thailand Pass applicants, please be informed that there have been email scams claiming problems with your Thailand Pass registration and asking applicants to provide personal details, download files, scan QR code or follow a link in the email.
 
Please find more information here: https://www.facebook.com/5061
 
Please note that the Thailand Pass system does not support submission of information or documents by applicants through email. Everything must be done directly through the system unless you had contacted the embassy or the support team directly and were asked to send more information or documents via email.    

 

มาตรการและเงื่อนไข
 
⚠️ เงื่อนไขล่าสุด มีดังนี้
 
1. ยกเลิก มาตรการการกักตัวสำหรับคนทุกกลุ่ม
 
2. ยกเลิก Thailand Pass สำหรับคนไทย - คนไทยที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย
 
3. กลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่ทางการไทยกำหนด - ต้องมีเอกสารหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน
 
4. กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามที่ทางการไทยกำหนด - ต้องมีเอกสารหลักฐานผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง โดยสามารถใช้ผลจากการตรวจด้วย 1 ใน 2 วิธี ดังนี้
  • RT-PCR test
  • Professional Antigent Test (⚠️ไม่ใช่การซื้อชุดตรวจแบบ self test มาตรวจเอง)

5. การตรวจสอบ Thailand Pass โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม.

6. ชาวต่างชาติหรือผู้ที่จะเดินทางด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติยังต้องลงทะเบียน Thailand Pass และมีประกันครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย USD10,000

หมายเหตุ

⚠️ กรณีเดินทางด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติ ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และมีเอกสารประกอบเช่นเดียวกับชาวต่างชาติ

⚠️ กรณีมารดาใช้หนังสือเดินทางไทยแต่จะเดินทางพร้อมกับบุตรที่ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางไทย กรุณาลงทะเบียน Thailand Pass ให้บุตรต่างหาก หรือลงทะเบียนให้บุตรพร้อมกับตนเองในการลงทะเบียนรายการเดียวกัน

⛔ กรณีผู้ที่ต้องมี Thailand Pass ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเกินกว่าอายุของ Thailand Pass QR code ที่ได้รับไปแล้ว ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่เท่านั้น 
Measures and Requirements
 
⚠️ Latest developments are:
 
1. Revoke quarantine measure for all visitors 

2. Thailand Pass registration remains required for all non-Thai nationals to enter Thailand.

3. Fully vaccinated persons - proof of vaccination is required*.

4. Unvaccinated persons or not-fully vaccinated persons - negative test result done within 72 hours before departure is required*.

  • RT-PCR test
  • Professional Antigen Test (⚠️self-test result is not accepted.)

5. The required reviewing time for each Thailand Pass registration is 2 hours.

6. Insurance with at least USD10,000 coverage for medical treatments in Thailand remians required* for all non-Thai visitors.

* required for:
   - Thailand Pass registration
   - upon-arrival check by Thai authority
   - (airlines may also check for these documents) 

NB.:

⚠️Thailand Pass registration is still required for all non-Thai visitors. 

⛔ Those who have received Thailand Pass QR code but wish to change their travel schedule beyond the QR code's validity, MUST register for a new Thailand Pass QR code. 

ดูราชกิจจนุเบกษา

S__63340602 S__63340600

 

การได้รับวัคซีนครบถ้วน

To be considered as fully vaccinated

กรณีที่ 1

(1) ได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง
(2) ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มจากต่างบริษัทผู้ผลิต (ฉีดไขว้) และมีระยะห่างอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
(3) ได้รับวัคซีนครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทางจากเนเธอร์แลนด์

หมายเหตุ
- ให้รวมถึงกรณีผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยต้องมีหลักฐานเอกสารยืนยันการหายจากโรคแล้วก่อนเดินทาง

กรณีที่ 2

(1) หายจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรองอย่างน้อย 1 เข็ม ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีหลักฐานเอกสารยืนยันการหายจากโรคแล้วก่อนเดินทาง
(2) ได้รับวัคซีนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

กรณีที่ 3

(1) ผู้เยาว์อายุระหว่าง 5 - 17 ปี ที่ได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรองแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม
(2) ได้รับวัคซีนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง

 

ข้อยกเว้น

  • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และจะเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ทางการไทยกำหนดแล้ว ให้ได้รับสิทธิเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน

Case 1

(1) received COVID-19 vaccine approved by Thai health authority
(2) received a full dose of COVID-19 vaccine as per the guideline laid out by the manufacturer OR received mixed COVID-19 vaccines
(3) be fully vaccinated for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand

Remark - This includes those who have been fully vaccinated but later on infected with COVID-19; however, proof of recovery is required

Case 2

(1) recovered from COVID-19 and has received at least 1 shot of COVID-19 vaccine approved by Thai health authority after recovery (proof of recovery is required)
(2) received the vaccine for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand

Case 3

(1) persons aged between 5 - 17 years who have received at least 1 shot of COVID-19 vaccine approved by Thai health authority
(2) received the vaccine for at least 14 days before departure from the Netherlands to Thailand.

 

Exception 

  • persons under 18 years of age who have not been fully vaccinated and will travel with their fully vaccinated legal parents to Thailand, can enjoy the same quarantine exemption as their legal parents.

 

รายชื่อวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรองสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

List of vaccines approved by Thai health authority for entry into Thailand

(1) CoronaVac (Sinovac)

(2) AstraZeneca / Covishield / Vaxzevria

(3) Pfizer - BioNTech / Comirnaty / Tozinameran (INN)

(4) Janssen (Johnson & Johnson)

(5) Spikevax (Moderna) 

(6) Sinopharm vaccine / COVILO / Hayat-Vax (Sinopharm) 

(7) Sputnik V 

(8) Covaxin 

(9) Novavax / Nuvavoxid / Covovax

(10) Medigen

(11) TURKOVAC ERUCOV-VAC (TUSEB)

(12) Sputnik Light

 

การลงทะเบียน Thailand Pass

Thailand Pass Registration

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทาง ไม่ต้องลงทะเบียน)


ลงทะเบียนที่ 
https://tp.consular.go.th
 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คำถามที่พบบ่อย

Upon successful registration, applicant will receive Thailand Pass QR code required for entering Thailand.


Register at 
https://tp.consular.go.th 

For more information: FAQs

 

สำคัญ

สายการบินที่ท่านใช้บริการหรือเมืองที่ท่านจะไปต่อเที่ยวบินอาจมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยข้างต้น
ท่านจึงต้องตรวจสอบกับสายการบินและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย

IMPORTANT

Thai VISA may be required for entry based on the purpose of your visit to Thailand and the duration of your stay in Thailand.

Airline may have its own requirements for its passengers other than the requirements to enter Thailand mentioned above.