โครงการสมุยพลัส || Samui Plus Programme

โครงการสมุยพลัส || Samui Plus Programme

15 ก.ค. 2564

3,999 view

360

ภาพจาก tourismthailand.org

 

SAMUI PLUS : This information is for those who live in the Netherlands  ||  ข้อมูลสำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์

last updated 21 July 2021

 

1. INTRODUCTION & SUMMARY

SAMUI PLUS (SMP+)

สมุยพลัส (SMP+)

[ข้อมูลสำหรับคนไทย เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทย]

INTRO: What is SAMUI PLUS (SMP+)?

 • a part of the SANDBOX initiative to welcome tourists to Thailand with less restrictions
 • covering Ko Samui, Ko Phangan & Ko Tao (the 3 islands) 

สมุยพลัส (SMP+) คืออะไร

 • โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแซนด์บ็อกซ์ ครอบคลุมเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

Conditions in BRIEF [must see details in next section]

 • travel from designated country / area
 • be fully vaccinated with approved vaccines for at least 14 days
 • has negative RT-PCR test result (72 hrs)
 • be insured against COVID-19
 • stay in Samui Extra+ and SHA+ (NOT just SHA) standard hotel for at least 14 nights
  • First 7 nights: stay at Samui Extra+ hotel on Ko Samui
  • Next 7 nights: stay at SHA+ hotel on Ko Samui, Ko Phangan, or Ko Tao 
 • accept to have 3 PCR tests during your 14 nights stay at your own expense
 • You can travel to other parts of Thailand after 14 nights

เงื่อนไขโดยสรุป [ขอให้ดูรายละเอียดในส่วนต่อไป]

 • เดินทางจากประเทศ / พื้นที่ที่กำหนด
 • ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างน้อย 14 วัน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง
 • มีผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR เป็นลบ (72 ชม.)
 • มีประกันโควิด-19
 • พักที่โรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+ และ SHA+ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน
  • 7 คืนแรก - พักที่โรงแรม Samui Extra+ บนเกาะสมุย
  • 7 คืนถัดมา - พักที่โรงแรม SHA+ บนเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • ยอมรับและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง ในช่วงการพำนัก 14 คืนแรก
 • คุณสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้ หลังจาก 14 คืน
PLEASE SEE and FOLLOW DETAILS BELOW กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่าง

 


2. CONDITIONS & REQUIREMENTS in DETAILS

SAMUI PLUS (SMP+)

สมุยพลัส (SMP+)

[ข้อมูลสำหรับคนไทย เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทย]

Conditions in DETAILS เงื่อนไขในรายละเอียด

1. Country / Area of origin

 • live or stay in the following country/area for at least 21 consecutive days before departure EXCEPT those who have Thai Certificate of Residence
 • check the full list here: LIST

NB.: Not holding a Dutch or other EU members' passport ? Then you need proof of your residence/stay in the Netherlands.

1. ประเทศหรือพื้นที่ที่พำนัก/อยู่อาศัย

 • ต้องอยู่อาศัยในประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 21 วัน ต่อเนื่องกันก่อนเดินทาง ยกเว้น กรณีคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยไม่เกิน 21 วัน
 • ดูรายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่กำหนด รายชื่อ

 

2. Vaccination

 • received a full dose of vaccine against COVID-19 at least 14 days before departure
 • the vaccine received must be approved by WHO or Thai FDA
 • List of approved vaccines
  1. Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  2. Moderna
  3. AstraZeneca
  4. Janssen
  5. Sinovac
  6. Sinopharm
  7. Serum Institute of India (Covishield) 

EXCEPTION - persons under the age of 18 travelling with their fully vaccinated legal parents are welcomed to SMP+ without vaccination (NB.: Please attach birth certifcate for reference)

2. วัคซีน

 • ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบถ้วน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
 • วัคซีนที่ได้รับจะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือองค์การอาหารและยาของไทย (อย.)
 • รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง
  1. Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  2. Moderna
  3. AstraZeneca
  4. Janssen
  5. Sinovac
  6. Sinopharm
  7. Serum Institute of India (Covishield)

 ข้อยกเว้น - ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้า SMP+ ได้ (หมายเหตุ - กรุณาแนบสูติบัตร เพื่อใช้อ้างอิง)

3. COVID-19 Test

 • have a negative RT-PCR test result done within 72 hours before departure
 • have proof of paid reservation for COVID-19 tests on the 3 islands on Day 0*, 6 (or 7) and 12 (or 13) of your stay.

*Day 0 = your arrival date on Ko Samui

3. การตรวจหาเชื้อโควิด -19 

 • มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ โดยต้องทำการตรวจไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
 • มีหลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่ที่เกาะทั้ง 3 ในวันที่ 0*, 6 (หรือ 7) และ 12 (หรือ 13) นับจากวันที่เดินทางถึงเกาะสมุย

*วันที่ 0 คือ วันที่เดินทางถึงเกาะสมุย

4. Health Insurance (in English)

 • Health insurance covering all medical expenses in relation to COVID-19 with a minimum coverage of USD 100,000
 • the insurance must cover the whole period of your stay in Thailand including after leaving the 3 islands for other parts of Thailand
 • The insurance must mention clearly that travelling to a risk area (travel advice colour code: orange or red as indicated by the Dutch government) does not affect the scope and level of COVID-19 coverage.

4. ประกันสุขภาพ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ)

 • ประกันสุขภาพคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ครอบคลุมระยะเวลา 15 วัน (เริ่มนับวันที่เดินทางถึงเกาะสมุยเป็นวันที่ 1)
 • ในกรณีที่จะอยู่บนเกาะทั้ง 3 ในโครงการน้อยกว่า 15 วัน และจะเดินทางออกจากประเทศไทย จะต้องมีประกันครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
 • กรณีใช้ประกันของเนเธอร์แลนด์ ต้องระบุชัดเจนว่า คุ้มครองโควิด-19 แม้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง (รหัสสีส้ม หรือสีแดง ซึ่งกำหนดโดยทางการเนเธอร์แลนด์) หรือ การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงไม่ส่งผลต่อความคุ้มครองกรณีโควิด-19

5. Flight

 • Option 1: fly to Ko Samui directly from outside of Thailand
 • Option 2: fly to Ko Samui (USM) via Bangkok (BKK)
  • connecting time must NOT exceed 12 hours
  • only on designated 3 daily flights operated by Bangkok Airways (PG) from Suvarnabhumi Int'l Airport to Samui Int'l Airport which are: 
   • PG5125 ETD10.05 (TH local time)
   • PG5151 ETD14.35 (TH local time)
   • PG5171 ETD17.10 (TH local time)

5. เที่ยวบิน

 • ทางเลือกที่ 1: บินตรงจากนอกประเทศไทยไปยังเกาะสมุย
 • ทางเลือกที่ 2: บินผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ต้องต่อเที่ยวบินภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง
  • เฉพาะเที่ยวบินที่กำหนด ซึ่งให้บริการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 3 เที่ยวบิน/วัน จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานเกาะสมุย
   • PG5125 ETD10.05 (TH local time)
   • PG5151 ETD14.35 (TH local time)
   • PG5171 ETD17.10 (TH local time)

6. Accommodation

 • You must travel from Samui Airport to your Samui Extra+ hotel by a vehicle provided by the hotel ONLY
 • You must stay at a Samui Extra+ on Ko Samui (first 7 nights) and  SHA+ standard hotel (next 7 nights) on either Ko Samui, Ko Phagnan or Ko Tao for the total of at least 14 nights
 • You are free to roam Ko Samui from Day 4 if the result of your first PCR test done on the date of your arrival is negative.
 • After 7 nights on Samui Island, you are free to move to SHA+ hotels on Ko Samui, Ko Phangan or Ko Tao given that the result of your 2nd PCR test done on Day 6/7 is negative. You are free to roam the 3 islands.
 • You may stay on the 3 islands for less than 14 nights in total but you have to leave Thailand immediately after. You need to show a departure ticket that matches the end of your hotel reservation when applying for a COE.
 • List of Samui Extra+ hotels <<click
 • List of SHA+ hotels: www.thailandsha.com

6. ที่พัก

 • ต้องเดินทางจากท่าอากาศยานเกาะสมุยไปยังโรงแรม Samui Extra+ ที่คุณได้จองไว้ โดยยานพาหนะของโรงแรมเท่านั้น
 • ต้องพักที่โรงแรมที่ได้มาตรฐาน Samui Extra+ บนเกาะสมุยสำหรับ 7 คืนแรก และมาตรฐาน SHA+ บนเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า สำหรับ 7 คืนถัดมา เท่านั้น รวมเป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน
 • คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสมุยได้ตั้งแต่วันที่ 4 นับจากวันที่เดินทางถึงเกาะสมุย โดยผลการตรวจ PCR ที่ทำในวันที่เดินทางถึงเกาะสมุยต้องเป็น ลบ
 • คุณสามารถเปลี่ยนไปพักที่โรงแรมมาตรฐาน SHA+ หลังจากพักในโรงแรม Samui Extra+ แล้วอย่างน้อย 7 คืน และผลการตรวจ PCR ในวันที่ 6/7 ของคุณเป็น ลบ และคุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ใน 3 เกาะ
 • คุณสามารถพักอยู่บนเกาะทั้ง 3 เป็นเวลาน้อยกว่า 14 คืนได้ แต่จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยในทันทีเท่านั้น ไม่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องแสดงบัตรโดยสารขาออกจากประเทศไทยประกอบการขอ COE ด้วย
 • รายชื่อโรงแรม Samui Extra+ <<คลิก
 • รายชื่อโรงแรม SHA+: www.thailandsha.com 

7. Tracking Application

 • You are required to download ThailandPlus application and register before landing on Ko Samui.
 • The application must be kept active at least throughout your 14 nights stay on the 3 islands.
 • Failure to do so may result in being prohibited from travelling to other parts of Thailand even if you have completed 14 nights on the 3 islands.
 • Local authority may require that you use other tracking application(s) as well.

7. ระบบติดตาม

 • คุณจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThailandPlus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทางถึงเกาะสมุย
 • คุณจะต้องเปิดระบบติดตามของแอพพลิเคชั่น ThailandPlus ตลอดช่วงเวลา 14 คืน ที่อยู่บนเกาะทั้ง 3 เป็นอย่างน้อย
 • ผู้ที่ฝ่าฝืน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย แม้จะอยู่ที่เกาะทั้ง 3 ครบ 14 คืน ตามเงื่อนไขแล้วก็ตาม
 • เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อาจแจ้งให้คุณใช้แอพพลิเคชั่นอื่นร่วมด้วย

 

8. Leaving the 3 islands

 • You can fly out of Thailand directly from the 3 islands after 14 nights stay or even before
 • You can travel from the 3 islands to other parts of Thailand only when
  1. you complete 14 nights stay on the 3 islands
  2. you can show negative results from 3 RT-PCR tests taken during your 14 nights on the 3 islands

8. เดินทางออกจากเกาะทั้ง 3

 • คุณสามารถบินออกจากเกาะสมุยไปยังต่างประเทศได้โดยตรงทั้งก่อนหรือหลังการพักบนเกาะทั้ง 3 ครบ 14 คืน
 • คุณสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. คุณพักบนเกาะทั้ง 3 ครบ 14 คืนแล้ว
  2. คุณสามารถแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ทั้ง 3 ครั้งที่ตรวจในระหว่างการพักบนเกาะทั้ง 3 เป็นเวลา 14 คืน

 

 

 3. REQUIRED DOCUMENTS

SAMUI PLUS (SMP+)

สมุยพลัส (SMP+)

[ข้อมูลสำหรับคนไทย เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทย]

SUM UP : ALL REQUIRED DOCUMENTS สรุป : เอกสารจำเป็น 
1. valid passport and visa (unless exempted) 1. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุใช้งาน
2. Certificate of Entry (COE) 2. Certificate of Entry (COE)

3. COVID-19 vaccination certificate

 • International Certificate of Vaccination - the yellow booklet
 • Registratiekaart coronavaccinatie
 • EU Digital Covid Certificate [International Vaccination]

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

 • International Certificate of Vaccination
 • Registratiekaart coronavaccinatie ที่ออกให้โดยทางการเนเธอร์แลนด์
 • EU Digital Covid Certificate [Internatinal Vaccination]
 • ใบรับรองอื่นที่มีภาษาไทยหรืออังกฤษ
4. Samui Extra+ and SHA+ standard hotels paid confirmation 4. ใบยืนยันการจองโรงแรม Samui Extra+ และ SHA+ (ชำระเงินแล้ว) 
5. a receipt showing the confirmed appoinment for 3 COVID-19 tests in during your first 14 nights on the 3 islands. [Please contact your hotel for this receipt.] 5. ใบเสร็จยืนยันการจองการตรวจหาเชื้อโควิด 3 ครั้ง ที่เกาะสมุย [กรุณาติดต่อโรงแรม]
6. health insurance covering COVID-19 (100,000USD) 6. กรมธรรม์ประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด-19 (100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
7. negative RT-PCR test result (72 hrs. before departure) 7. ผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบ (72 ชม. ก่อนเดินทาง)
8. flight ticket (one way or return) 8. บัตรโดยสารเครื่องบินขาเดียว หรือไป-กลับ
9. completed T.8 form 9. แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

      

 

4. FAQs & Links 

FAQs & Useful links: [MUST READ]

คำถามที่พบบ่อย & ลิงค์ที่เป็นประโยชน์ [ต้องอ่าน]

1. Details on COE and visa: https://hague.thaiembassy.org/th/content/118896-measures-to-control-the-spread-of-covid-19

Q: Does everyone need a COE to enter Thailand?

A: Yes, there is no exception. (1 person, 1 COE)

1. วิธีการขอ COE : https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

Q: คนไทยต้องมี COE หรือไม่

A: ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนต้องมี COE ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะอายุเท่าใด (1 คน 1 COE)

2. Applying for COE: coethailand.mfa.go.th

Q: When should I apply for a COE?

A: Apply for a COE no sooner than 30 days prior to your scheduled departure and no less than 15 days. 

2. ขอ COE ที่ coethailand.mfa.go.th เท่านั้น

Q: ควรเริ่มขอ COE เมื่อไหร่

A: สามารถเริ่มขอรับ COE ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง โดยควรดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง

3. Vaccination

Q1: I had COVID-19 and received 1 shot of vaccine against COVID-19. Can I join SMP+?

A1: Unfortunately, NO. Unless, it was the vaccine that requires 1 shot as a full dose i.e. Janssen.

Q2: How do I count 14 days?

A2: The day you received full vaccination is Day 0, the next day is counted as Day 1. You can start your trip from Day 14 onward. For example, you receive the 2nd shot on 1 July 2021, the earliest date possible to depart from the Netherlands is 15 July 2021. 

3. วัคซีน

Q1: คุณเคยป่วยด้วยโรค COVID-19 และได้รับวัคซีน 1 เข็ม แล้ว สามารถเข้าร่วม SMP+ ได้หรือไม่

A1: ไม่ได้ คุณต้องได้รับวัคซีนครบโดส เว้นแต่คุณได้รับวัคซีนที่ต้องฉีดเพียง 1 เข็ม/โดส เช่น Janssen

Q2: นับระยะ 14 วัน อย่างไร

A2: เริ่มนับวันที่ 1 ในวันถัดจากวันที่คุณได้รับวัคซีนครบถ้วน และคุณสามารถเริ่มเดินทางออกจากเนเธอร์แลนด์ได้ในวันที่ 14 เป็นต้นไป เช่น คุณได้รับวัคซีนครบถ้วนในวันที่ 1 ก.ค. 2564 ก็จะเริ่มนับวันที่ 2 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 และจะครับ 14 วัน ในวันที่ 15 ก.ค. 2564

4. SHA+ hotels: entrythailand.go.th || thailandsha.com

Q: How can I book SHA+ standard hotel on the 3 islands?

A: You can book a hotel through entrythailand.go.th, directly with the hotel or through any trusted online platforms or travel agency. 

4. โรงแรมมาตรฐาน SHA+: entrythailand.go.th || thailandsha.com

Q: จองโรงแรมมาตรฐาน SHA+ บนเกาะทั้ง 3 ได้อย่างไร

A: จองผ่าน entrythailand.go.th ติดต่อโรงแรมโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นตามปกติ 

5. COVID-19 health insurance: covid19.tgia.org

Q: Must “COVID-19 coverage” and the minimum coverage of “100,000USD” be clearly mentioned in the insurance statement?

A: Yes. You are recommended to buy it from covid19.tgia.org

5. ประกันโควิด ความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Q: คนไทยต้องมีประกันโควิดหรือไม่

A: คนไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ SMP+ จะต้องมีประกันโควิดตามเงื่อนไข แต่คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการกักตัว 14 วัน ที่ AQ ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องมีประกันโควิด

6. ThailandPlus Application:

Installation and Registration Manual PDF

- Info about ThailandPlus: https://thailandplus.in.th/en/faq-2/

Q: I cannot download ThailandPlus and/or I cannot register in ThailandPlus application, What to do?

A: Officers will help you upon your arrival on Ko Samui.

6. แอพพลิเคชั่น ThailandPlus 

คู่มือการติดตั้งและการลงทะเบียน PDF

- ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://thailandplus.in.th/th/faq-2/

Q: ไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ หรือลงทะเบียนไม่ได้

A: โทรศัพท์อาจจะไม่รองรับ เมื่อไปถึงเกาะสมุยแล้ว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่

7. T.8 Form

Q: Where can I download the form?

A: HERE <<click

7. แบบฟอร์ม ต.8

Q: สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม T.8 ได้จากที่ใด

A: ที่นี่ <<คลิก

NB.: Even if you do not meet the requirements for SMP+ ...

You can still visit Thailand under the general conditions and requirements.

Please see information here: 
https://hague.thaiembassy.org/th/content/118896-measures-to-control-the-spread-of-covid-19

หมายเหตุ

แม้คุณจะไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยภายใต้ SMP+ ได้ แต่คุณยังสามารถเดินทางไปประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขทั่วไปได้

ดูรายละเอียดที่ https://hague.thaiembassy.org/th/content/115037-info-for-thai-nationals-going-to-thailand