ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

14 มี.ค. 2563

17,925 view

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 2 กันยายน 2563

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเพิ่มเติมแก้ไขประกาศที่ได้ออกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/52448

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 - สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศว่า ด้วยความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขยายเวลาการระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเข้าประเทศไทย ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้นเที่ยวบินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตดังที่ระบุไว้ตามประกาศ (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) (PDF)

- ขอให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2563 (เดือนกันยายน 2563 เต็มแล้ว) กรุณาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่ https://forms.gle/hPLnQa7PeRYU5gnM6 เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรวบรวมประกอบการประสานความเป็นไปได้เพื่อพยายามช่วยให้ท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยในโอกาสแรก สำหรับท่านที่อยู่ในประเทศอื่น ขอให้ติดต่อสถานทูตไทยในประเทศที่ท่านอยู่

- ขั้นตอนการดำเนินการ (กรุณาอ่านโดยละเอียด)
1. คนไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศไทยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ทางออนไลน์ตามแบบฟอร์มด้านบน 
2. สถานทูตประสานงานเพื่อยืนยันเที่ยวบินและกำหนดการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย)
3. ประมาณ 1-2  สัปดาห์ ก่อนกำหนดการบินแต่ละครั้ง สถานทูตจะส่งอีเมลแจ้งวันเดินทางให้กับผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามคิว (หากยังไม่ถึงคิว จะยังไม่ได้รับการติดต่อ) เพื่อให้ยืนยันการเดินทางอีกครั้งผ่านการแจ้งรายละเอียดทางแบบฟอร์มออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. เมื่อหมดระยะเวลาการยืนยันการเดินทาง สถานทูตจะสรุปรายชื่อทั้งหมด และส่งอีเมลถึงเฉพาะผู้ที่ยืนยันการแจ้งข้อมูลเพื่อให้ดำเนินการขั้นต่อไป ได้แก่ การลงทะเบียนเข้าประเทศไทยทางแบบฟอร์มออนไลน์ การซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดเตรียมการเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้สถานทูต ได้แก่
(1) สำเนาหนังสือเดินทางไทย
(2) หนังสือรับทราบการกักตัว (สถานทูตจะส่งให้พร้อมกันทางอีเมล)
(3) ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly (ท่านต้องติดต่อแพทย์ / ศูนย์การแพทย์ เพื่อขอใบรับรองนี้ ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องตรวจที่ใด และไม่มีแบบฟอร์มตายตัว แต่ขอให้ทุกท่านดูให้แน่ใจว่า ใบรับรองที่ท่านได้รับมีชื่อ-นามสกุลของท่าน มีการระบุว่าได้แพทย์ได้ตรวจท่านแล้ว ท่านมีความพร้อมที่เดินทางโดยเครื่องบิน (fit to fly / fit to travel by air) มีลายเซ็นของแพทย์และตราประทับของแพทย์ และออกให้ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง อย่างไรก็ดี สถานทูตจะให้ข้อมูลศูนย์การแพทย์ที่ได้เคยออกใบรับรองให้กับคนไทยส่วนใหญ่มาก่อนแล้วเพื่อเป็นทางเลือกในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาแพทย์ที่จะออกใบรับรองนี้ให้ได้ (บางรายหมอบ้านออกให้ได้ บางรายติดต่อ Health Services ของสายการบิน) ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง 
5. เมื่อสถานทูตได้รับเอกสารจากผู้ที่จะเดินทางแต่ละท่านครบถ้วน ประมาณ 3 - 4 วัน ก่อนกำหนดการเดินทาง สถานทูตจะมีอีเมลนำส่งหนังสือรับรองจากสถานทูต พร้อมแบบฟอร์ม T.8 ให้กับท่านที่ส่งเอกสารให้สถานทูตครบถ้วนแล้วเพื่อใช้ในการเดินทาง และแจ้งนัดหมายสำหรับวันเดินทาง

หมายเหตุ - สถานทูตไม่มีข้อมูลว่า ท่านจะต้องกักตัวที่โรงแรมใดและมีรายละเอียดการกักตัวอย่างไร

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านที่เข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นอย่างดี

- สำหรับคนไทยที่มีแผนจะเดินทางมายังเนเธอร์แลนด์ในช่วงนี้ หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ท่านพิจารณาทบทวนเลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากยังไม่เปิดให้มีเที่ยวบินปกตินำผู้โดยสารกลับเข้าประเทศ ท่านจึงต้องเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษที่สถานทูตจัดเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่มีความจำเป็นกลับประเทศไทย ซึ่งจะมีระเบียบขั้นตอนทางเอกสาร อาทิ ใบรับรองแพทย์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการกักตัว 14 วัน และอาจต้องใช้เวลาในการรอจัดคิวเที่ยวบินพิเศษเพราะมีจำนวนผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับไทยไว้กับสถานทูตอยู่แล้วจำนวนมาก สถานทูตขอขอบคุณอย่างยิ่งในความเข้าใจและความร่วมมือของชาวไทยทุกท่าน

* * * * * * * * * * *

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศว่า ด้วยความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขยายเวลาการระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเข้าประเทศไทย ต่อไปจน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยกเว้นเที่ยวบินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตดังที่ระบุไว้ตามประกาศ (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) (PDF)

- ขอให้คนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 กรุณาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่ https://forms.gle/U1hRbtSFSC2wFof46 เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรวบรวมประกอบการประสานความเป็นไปได้เพื่อพยายามช่วยให้ท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยในโอกาสแรก

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านที่เข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นอย่างดี

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศว่า ด้วยความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขยายเวลาการระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเข้าประเทศไทย ต่อไปจน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ยกเว้นเที่ยวบินต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตดังที่ระบุไว้ตามประกาศ (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

- ผู้ที่เดินทางถึงไทยโดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตข้างต้น จะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การกักกันตัว 14 วันในพื้นที่ที่ทางการจัดให้

- ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง

- ชาวไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในเดือนพฤษภาคม 2563 กรุณาติดต่อสถานเอกอัครรราชทูตฯ ที่ consular@thaiembassy.nl เพื่อแจ้งชื่อ ความจำเป็น หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์สำหรับติดต่อกลับ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามประสานความเป็นไปได้เพื่อช่วยให้ท่านได้เดินทางกลับในโอกาสแรก 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านที่เข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นอย่างดี

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลาระงับทุกเที่ยวบินเข้าประเทศไทย ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และผู้ที่เดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ ขอให้ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) (https://www.caat.or.th/th/archives/49587)

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลาระงับทุกเที่ยวบินเข้าประเทศไทย จากวันที่ 4 - 6 เมษายน 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 และผู้ที่เดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ ขอให้ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

 

ประกาศ !! เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับทุกเที่ยวบินเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2563 และผู้ที่เดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ (เที่ยวบินที่ขึ้นบินแล้ว) ขอให้ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง (ดูประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

 

ประกาศ !! ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 และได้ยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นหน่วยงานพิเศษตามมาตรา 7 ของพระราชกำหนด นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้รับแจ้งว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (2 เมษายน 2563) ตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศไทย ที่ประชุม ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

2. คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณี ณ สถานที่ที่จัดให้โดยกระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย

3. ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ระงับการลงทะเบียนการเดินทางกลับประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย) จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

4. สำหรับหนังสือรับรองฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกไปแล้ว อนุโลมให้สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศได้ โดยผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ประกอบการเดินทาง

ศบค. มีมาตรการข้างต้นด้วยโดยคำนึงถึงสุขภาพของทุกคนเป็นหลัก และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ในประเทศไทย ขอให้พี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ (ดูประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ)

 

* * * * * * * * * * *